مقایسه تاثیر دو روش آموزشی مولتی مدیا(فیلم آموزشی) و آموزش توسط همتا بر میزان اضطراب بیماران کاندیدای اکومری Comparing the effect of two teaching ways, multimedia (video) and peer education on anxiety of patients undergoing Trans esophageal echocardiography

رنجبر کتی لته, زهرا (2018) مقایسه تاثیر دو روش آموزشی مولتی مدیا(فیلم آموزشی) و آموزش توسط همتا بر میزان اضطراب بیماران کاندیدای اکومری Comparing the effect of two teaching ways, multimedia (video) and peer education on anxiety of patients undergoing Trans esophageal echocardiography. Masters thesis, دانشکده پرستاری و مامایی.

Full text not available from this repository.

Abstract

.بر میزان اضطراب بیماران کاندیدای اکومری سابقه و هدف: اکوکاردیوگرافی از طریق مری یک روش تهاجمی توام با اضطراب است، نتایج مطالعات نشان دهنده تاثیر آموزش در کاهش اضطراب بیماران است، اما تا کنون مطالعه ای در زمینه مقایسه تاثیر روشهای مختلف آموزش بر اضطراب بیماران کاندیدای اکومری انجام نشده است، لذا این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو روش آموزشی مولتی مدیا(فیلم آموزشی) و آموزش توسط همتا بر میزان اضطراب بیماران کاندیدای اکومری انجام گردید. مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهددار در مرکز قلب مازندران در سال1397 انجام شد. 46 بیمار کاندیدای اکومری مراجعه کننده به درمانگاه اکومری به روش مبتنی بر هدف( بر اساس معیار ورود و خروج) انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه مداخله( 16 نفر در گروه مولتی مدیا، 16 نفر در گروه همتا) و گروه کنترل(14 نفر) تقسیم شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل فرم اطلاعات فردی و طبی و پرسشنامه اضطراب آشکار اشپیلبرگر بود. برای یک گروه مداخله، آموزش توسط همتا و برای گروه مداخله دیگر، آموزش از طریق فیلم انجام شد وگروه کنترل آموزش روتین درمانگاه را دریافت کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 25 تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها: نتايج تحقیق نشان داد که بیشتر بیماران در هر سه گروه زن(3/54%)، متاهل(9/86%) و میانسال(6/45%) بودند، تحصیلات ابتدایی( زیر دیپلم) داشتند(8/47%) و ساکن شهر بودند(2/78%). آزمون آماری مربع کای از نظر ویژگی های فردی و طبی از قبیل سن، جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، شغل، محل سکونت، سابقه انجام آنژیوگرافی و فاصله زمانی بین آموزش و انجام اکومری اختلاف معنی داری را نشان نداد، بنابراین سه گروه همگن بودند. اما از نظر مصرف دارو اختلاف معنی دار بود(038/0=P). میانگین اضطراب قبل از مطالعه در گروه همتا 2/2± 6/44 ، در گروه مولتی مدیا 7/2 ± 1/46 و در گروه کنترل 2 ± 5/46 بود. اختلاف میانگین اضطراب قبل از مداخله در سه گروه معنی دار نبود(826/0 P= ). میانگین اضطراب در گروه همتا و مولتی مدیا و کنترل بعد از مطالعه به ترتیب 3/3± 2/42، 6/2± 6/41 و 7 ± 47 بود. نتایج آزمون آنووا نشان داد که با هر دو روش آموزش همتا و مولتی مدیا سطح اضطراب بیماران در مقايسه با قبل از مداخله کاهش یافت اما اختلاف میانگین اضطراب بعد از مداخله در سه گروه معنی دار نبود (354/0 p=). استنتاج: نتایج آزمون حاکی از آن است که آموزش فیلم و همتا در کاهش اضطراب بیماران کاندیدای اکومری نتوانست چندان موثر باشد لذا توصیه می شود از روش های دیگری جهت کاهش اضطراب در این بیماران استفاده شود. :Trans esophageal echocardiography(TEE) is a semi-invasive and anxiety-related method, although the results of the studies indicate the effect of training on reducing anxiety in patients, but so far there has been no study on the effect of training on the anxiety of patients with candidates Trans esophageal echocardiography. Therefore, the aim of this study was to compare the effect of two educational methods of multimedia (educational video) and peer education on the anxiety of patients with Tran esophageal echocardiography candidates. Materials and Methods: This study was a randomized controlled clinical trial in Mazandaran Cardiac Center in 2018. A total of 46 patients who were admitted to the TEE clinic were selected by objective method (based on entry and exit criteria) and randomly assigned to two intervention groups (16 in the multimedia group, 16 in the peer group) and the control group (14 in the control group) ) Were divided. Data collection tools consisted of individual and medical information form and Spielberger's obvious anxiety questionnaire. For an intervention group, training was provided by the peer and for the other intervention group, the training was received through the film and the control group received the routine training of the clinic. Data were analyzed using SPSS version 25 software. The significance level was considered to be less than 0.05. Results: The results showed that most of the patients (54.3%) Were women, were married(86.9%) and middle age (45.6%), had elementary education (47.8%) And residents of the city (78.2%). Chi-square test showed no significant difference in terms of individual and medical characteristics such as age, gender, marital status, educational level, occupation, place of residence, history of angiography, and time interval between education and TEE, so three homogeneous groups They were. But there was a significant difference in drug use (P = 0.038). The mean of anxiety before the study in the peer group was 44.6 ± 2.2, in the multimedia group was 46.1 ± 2.7 and 46.5 ± 2 in the control group. The mean of anxiety before intervention in three groups was not significant (P = 0.826). The mean of anxiety in peer and multimedia group and control after study were 42.2 ± 3.3, 41.6 ± 2.6 and 47.7 ± respectively. The results of ANOVA showed that with both peer education and multimedia education, the anxiety level of the patients decreased in comparison with the pre intervention, but the difference in the mean of anxiety after intervention was not significant in the three groups (p = 0.354). Conclusion: The results of this study indicate that film and peer education in decreasing the anxiety of patients with TEE candidates could not be very effective. Therefore, it is recommended to use other methods to reduce anxiety in these patients.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه
Uncontrolled Keywords: آموزش مولتی مدیا، آموزش همتا، اضطراب و اکومری multimedia education, peer education, anxiety, Trans esophageal echocardiography
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 29 May 2019 06:28
Last Modified: 29 May 2019 06:28
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4598

Actions (login required)

View Item View Item