بررسی اثربخشی فرآورده موضعی لاتانوپروست در درمان بیماران ویتیلیگو دارای ضایعه اطراف پلک: یک کارآزمایی بالینی دوسویه کور با کنترل دارونما طی 12 هفته The effect of topical latanoprost product on the treatment of vitiligo patients with eyelid lesions a double blind clinical trial with placebo control in12weeks

حسینی, آزیتا (2018) بررسی اثربخشی فرآورده موضعی لاتانوپروست در درمان بیماران ویتیلیگو دارای ضایعه اطراف پلک: یک کارآزمایی بالینی دوسویه کور با کنترل دارونما طی 12 هفته The effect of topical latanoprost product on the treatment of vitiligo patients with eyelid lesions a double blind clinical trial with placebo control in12weeks. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه : ویتیلیگو یک اختلال اکتسابی مزمن پوست است که ناشی از تخریب ملانوسیت ها یا کاهش عملکرد آن ها می باشد. باتوجه به اثرات جانبی افزایش رنگدانه عنبیه و اطراف پلک، لاتانوپروست و گزارش های متعدد از آن لذا بر آن شدیم که اثربخشی فرآورده موضعی لاتانوپروست بر ضایعات ویتیلیگو اطراف پلک را مورد بررسی قرار دهیم. روش : جهت تهیه ژل لاتانوپروست از قطره های 005/0 % موجود در بازار استفاده گردید و ژل لاتانوپروست آزمون های کنترل میکروبی و پایداری فیزیکی دمای 8 و 25 درجه سانتی گراد بررسی گردید وpH ژل نیز توسط دستگاه pH سنج اندازه گیری گردید. تحقیق حاضر بر روی 30 بیمار مبتلا به ویتیلیگو اطراف پلک انجام گرفت. بیماران ژل موضعی لاتانوپروست را به صورت دو نوبت در روز به مدت 12 هفته دریافت نمودند. فعالیت بیماری به وسیله سیستم امتیاز بندی VIDA، امتیاز بندی گردید. فتوگرافی در شروع درمان و مجددا̋ در هفته 4، 8 و12 فتوگرافی و ثبت درصد رپیگمانتاسیون به صورت کیفی انجام گرفت و فتوگرافی ها با شروع درمان مقایسه می گردد. نتایج آماری با P value < 0.05 معنی دار تلقی گشت. یافته ها : براساس نتایج مطالعه حاضر دو گروه لاتانوپروست و دارونما از نظر امتیاز VIDA مشابه اند. مقایسه دو گروه لاتانوپروست و دارونما از لحاظ بهبود پیگمانتاسیون، لاتانوپروست کاملا موثر بوده است. از نظر جلوگیری یا درمان بیماری مقایسه گروه لاتانوپروست قبل و بعد از درمان اثر معنی دار در درمان نشان می دهد. مقایسه گروه دارونما قبل و بعد از درمان نشان می دهد در گروه دارونما وضعیت بیماران تغییری نکرده است. مقایسه گروه دریافت کننده لاتانوپروست قبل و بعد از درمان از نظر کاهش علائم بیماری معنی دار بود. مقایسه گروه دریافت کننده دارونما قبل و بعد از درمان در کاهش علائم بیماری تفاوت معنی داری دیده نمی شود. مقایسه دو گروه لاتانوپروست و دارونما از نظر بروز عوارض جانبی کاملا̋ مشابه هستند و عارضه خاصی مشاهد نشد. نتیجه گیری : نتایج مطالعه حاضر فرضیه محققان در زمینه اثرات مثبت لاتانوپروست در بهبود پیگمانتاسیون در بیماران مبتلا به ویتیلیگو تائید نمود. با این حال مطالعاتی با مدت زمان طولانی تر، دزهای متفاوت، مراحل ابتدایی بیماری ویتیلیگو پیشنهاد می گردد. Introduction : Vitiligo is a chronic acquired skin disorder that usually occur as a result of the destruction or function reduction of the melanocytes. Numerous studies stated that the iris pigmentation or around the eyelid pigmentation is the side effect of the latanoprost so we decided to study the effectiveness of the topical product of latanoprost on vitiligo lesions around the eyelid. Patients & Methods: For the preparation of the Latanoprost gel, 0.005% drops were used which is in the market and Latanoprost gel was analized by microbial control & physical stability test at refrageratory & room tempratures and the pH of the gel was also analized by pH meter apparatus. in this project 30 patients with vitiligo lesions around the eyelid, were studied.they recived Latanoprost topical gel twice daily for 12 weeks and to evaluate the severity of the disease the VIDA rating system were used. Different Photos of the lesions were took at begining of the treatment and 4th , 8th and 12th weeks often the beginning of the treatment to compare and evaluate the percentage of the repigmentations of the lesions. In statistical analysis P < 0.05 were considered as significant value. Results & discusion: the two groups of patients, group treated with Lateanoprost and placebo are similar in VIDA score. Comparison of the two groups of Latanoprost and group treated with Placebo, had similar VIDA scores. Patients yhat treated with Latanoprost showed improved pigmentation while in placbo groups of the patients improved pigmentation didn`t see. The results also showed that Latanoprost is effective in preventing and treating vitiligo disease. About the symptoms of the disease results indicated that patients who trated with placebo showed no alteration while in the group treated with Latanoprost significant reduction was saw. In all patients no significant complications were observed. Conclusion: The results of this study confirmed the hypothesis of the researchers regarding the positive effects of latanoprost on the improvement of pigmentation in patients with vitiligo. However, studies with longer duration, different doses, early stages of vitiligo disease are suggested.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: دکترای پزشکی عمومی ---- گروه پوست --
Uncontrolled Keywords: ویتیلیگو، ضایعات اطراف پلک، لاتانوپروست، پروستوگلاندین F₂α، رپیگمانتاسیون Vitiligo ,eyelid lesion, Latanoprost , Prostaglandin F₂α analogue , Repigmanetation
Subjects: R Medicine > RL Dermatology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 05 May 2019 03:21
Last Modified: 05 May 2019 03:21
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4563

Actions (login required)

View Item View Item