اندازه گیری سطح ویتامین – دی در بیماران مبتلا به زگیل جلدی در مقایسه با گروه کنترل سالم Evaluation of serum Vitamin D levels in patient with cutaneous wart

عباسپور, شمیلا (2018) اندازه گیری سطح ویتامین – دی در بیماران مبتلا به زگیل جلدی در مقایسه با گروه کنترل سالم Evaluation of serum Vitamin D levels in patient with cutaneous wart. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه و هدف: پاپیلوما ویروسها یک گروه بزرگ از DNA ویروسها هستند که عامل ایجاد زگیل پوستی و مخاطی هستند. عامل زگیل های پوستی نوعی از پاپیلوما های انسانی هستند که ایجاد ضایعات پوستی می کنند. این مطالعه با هدف اندازه گیری سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به زگیل جلدی و یک گروه شاهد انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مورد شاهدی است که بر روی دو گروه شامل بیماران دارای وارت پوستی و گروه شاهد سالم انجام شد. سطح سرمی 25(OH)D به وسیله 2 سی سی نمونه خون وریدی گرفته شده از بیماران و توسط کیت آزمایشگاهی calbiotech اندازه گیری شد. همچنین شدت بیماری بر اساس تعداد وارت (منفرد، کمتر از 10 عدد و بیشتر از 10 عدد) اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ویراست 23 بهره گرفته شد. نتایج: 92 نفر در این مطالعه بررسی شدند. سطح سرمی ویتامین D در گروه بیماران 64/15 و در گروه شاهد 74/21 بود که به شکل معنی داری کمتر از گروه شاهد بود. 65/45 % ضایعات بر روی دست، 74/21 % بر روی پا و 22/15 % هم بر روی دست و پا همزمان گزارش شد و بقیه موارد در نواحی دیگر بدن بود. سطح سرمی ویتامین D در بیماران خفیف، متوسط و شدید به ترتیب 11/15، 64/15 و 17/16 بود. نتیجه گیری: سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به زگیل های جلدی نسبت به افراد سالم کمتر می باشد اما شدت آن ارتباطی با میزان کمبود این ویتامین در بدن نداشت. همچنین از نظر جنسیت تفاوت معنی داری در میزان سرمی ویتامین D وجود ندارد. کلمات کلیدی: ویتامینD، زگیل پوستی، پاپیلوماویروس Background and purpose: Papillomaviruses are a large group of DNA viruses that cause skin and mucous membranes. The agent of skin warts is a type of human papillomavirus that produces lesions of skin lesions. The aim of this study was to measure serum vitamin D levels in patients with warts and one control group. Method and Materials: This case-control study was conducted on two groups of patients with skin wart and healthy control group. Serum levels of 25 (OH) D were measured by 2cc venous blood samples taken from patients and measured by calbiotech laboratory kit. The severity of the disease was measured by the number of wart (single, less than 10 and more than 10). Data were analysed using SPSS version 23 software. Results: 92 individuals were studied in this study. Serum vitamin D level was 15.64 in patients and 21.74 in the control group, which was significantly lower than the control group. 45.65% of lesions on hand, 21.74% on foot and 15.22% on hand and foot simultaneously, and the rest were in other areas of the body. Serum levels of vitamin D in mild, moderate and severe patients were 15.11, 15.64 and 16.16, respectively. Conclusion: Serum levels of vitamin D were lower in patients with cutaneous warts than in healthy subjects, but their severity was not related to the deficiency of this vitamin in the body. There is also no significant change in the level of vitamin D in terms of sex

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: دکترای پزشکی عمومی ---- گروه پوست
Uncontrolled Keywords: vitamin D, skin cancer, papillomavirus
Subjects: R Medicine > RL Dermatology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 30 Apr 2019 06:24
Last Modified: 30 Apr 2019 06:24
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4557

Actions (login required)

View Item View Item