مقایسه ی تأثیر8 هفته تمرینات هوازی و مقاومتی بر پروفایل لیپیدی و فشار خون در خانم های چاق غير فعال

ساداتی, سید جابر (2019) مقایسه ی تأثیر8 هفته تمرینات هوازی و مقاومتی بر پروفایل لیپیدی و فشار خون در خانم های چاق غير فعال. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

سابقه و اهداف: افزایش فعالیت بدنی عموماً با کاهش خطر بیماری‎های قلبی عروقی همراه است و این امر احتمالاً به دلیل بهبود در ریسک فاکتورهای آن همچون بهبود در پروفایل لیپیدی و کاهش فشارخون می‏باشد. علی رغم مطالعات متعددی که در زمینه برررسی اثر تمرینات ورزشی بر روی ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی عروقی انجام شده است، اینکه چه مقدار و چه نوع از تمرینات ورزشی برای کسب بهترین پاسخ و بیشترین بهره وری از تمرینات ورزشی مورد نیاز است هنوز ناشناخته باقی مانده است هدف از مطالعه‎ی حاضر مقایسه اثر 8 هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر روی پروفایل لیپیدی و فشار خون زنان چاق غیرفعال مبتلا به هیپرتانسیون انجام شد. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر در مجموع 44 زن چاق غیرفعال مبتلا به هیپرتانسیون شرکت کردند. این بیماران به طور تصادفی در یکی از 4 گروه، A ( افراد دریافت کننده تمرینات هوازی با شدت متوسط و 3 روز در هفته ،11n=)، B ( افراد دریافت کننده تمرینات هوازی با شدت متوسط و 5 روز در هفته ،11n=)، C ( افراد دریافت کننده تمرینات مقاومتی با شدت متوسط و 3 روز در هفته ،11n=) و D ( افراد دریافت کننده تمرینات مقاومتی با شدت متوسط و 5 روز در هفته ،11n=) قرار گرفتند. مقادیر پروفایل لیپیدی، فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و میانگین فشارخون شریانی در هر گروه، قبل و بعد از مداخله ثبت گردید و داده های نهایی در هر گروه نسبت به قبل از تمرین و در پایان مطالعه نسبت به گروه های دیگر مورد مقایسه قرار گرفتند نتایج:. در مطالعه حاضر در هر چهار گروه یک بهبود معنی دار در وزن و BMI بیماران مشاهده شد. بعد از مداخله در همه گروه‏ها به جز گروه A مقدار HDL به طور معنی داری افزایش و LDL کاهش یافت (05/0p<). HDL در گروهA بطور معنی داری کمتر از گروه های C ( 017/0p=) و D ( 01/0 p=) بهبود یافت. مقدار کلسترول تام در گروه B به طور معنی داری بیشتر از گروه C (016/0p=)و D (016/0p=)بود. برای مقادیر تریگلیسرید تنها یک کاهش معنی دار در میانگین مقادیر تریگلیسرید گروه D در مقایسه با گروه B(032/0p=) مشاهده شد.همچنین میانگین فشار خون سیستولیک در همه گروه ها به جز گروه D و دیاستولیک در هر 4 گروه بطور معنی داری کاهش یافت. در پایان مطالعه فشار خون سیستولیک به طور معنی داری در گروه B نسبت به گروه‏های A (001/0p=) ، C (001/0p<) و D (001/0p<) پایین تر بود. اما فشار خون دیاستولیک در گروه A نسبت به گروه‎های C (004/0p=) و D (001/0p<) و گروه B نسبت به گروه C ( 002/0p=) و D (001/0p<) پایین تر بود. نتیجه گیری: تمام پروتکل های ورزشی مورد استفاده در این مطالعه یک بهبود معنی دار در پروفایل لیپیدی و فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و میانگین فشار خون شریانی را در افراد چاق بی تحرک مبتلا به فشار خون بالا نشان داده‏اند اما یک نکته قابل توجه در این مطالعه ، مشاهده دو اثر متفاوت تمرینات هوازی و مقاومتی بر روی دو ریسک فاکتور مهم بیماری‎های قلبی عروقی یعنی دیس لپیدمی و فشار خون بالا بود. اگرچه هر دو گروه تمرینات بر بهبود پروفایل لیپیدی و فشارخون موثر بودند اما به نظر می‎رسد تمرینات مقاومتی با حجم بالا بیشترین اثربخشی را در بهبود پروفایل لیپیدی ارائه دادند درحالی که تمرینات هوازی با حجم بالا بیشترین کارایی را در بهبود فشارخون بالا نشان دادند. Increased physical activity is generally associated with a reduction in the risk of cardiovascular disease, probably due to improvements in its risk factors, such as improvement in lipid profiles and lowering blood pressure. Despite the many studies that have been done in examining the effects of exercise on the risk factors for cardiovascular disease, how much and what type of exercise is needed to get the best response and the most effective exercise is still unknown. The aim of this study was to compare the effects of 8 weeks of aerobic and resistance training on lipid profile and blood pressure in obese sedentary women with hypertension Materials and Methods: In this study, 44 obese sedentary women with hypertension participated. These patients were randomly assigned to one of four groups, A (those receiving moderate intensity of aerobic training and 3 days per week, n =11), B (those receiving moderate intensity of aerobic exercises and 5 days per week, n = 11), C (those receiving moderate intensity of resistance training, 3 days per week, n =11), and D (those receiving moderate intensity of resistance training and and 5 days per week, n = 11). The values of lipid profiles, systolic and diastolic blood pressure and mean arterial blood pressure were recorded in each group before and after the intervention, and the final data were compared in each group with baseline status and compared to the other groups at the end of the study. Results: In the present study, there was a significant improvement in body weight and BMI in all four groups. After intervention in all groups, except for group A, HDL significantly increased and LDL decreased. HDL in group A was significantly lower than group C and D. Total cholesterol in group B was significantly higher than group C and D. For triglyceride levels, only a significant decrease was observed in the mean values of triglyceride group D compared to group B. Also, the mean systolic blood pressure significantly decreased in all groups except for group D and diastolic blood pressure in all 4 groups. At the end of the study, systolic blood pressure was significantly lower in group B than in groups A, C and D. while, diastolic blood pressure in group A was lower than group C and D and group B than group C and D respectively. Conclusion: All exercise protocols used in this study have shown a significant improvement in lipid profile and blood pressure systolic, diastolic and mean arterial blood pressure in sedentary overweight people with high blood pressure. But a remarkable point in this study was the observation of two different effects of aerobic and resistance training on two important risk factors for cardiovascular diseases, namely, dyslipidemia and high blood pressure. Although both exercises were effective in improving lipid profiles and blood pressure, high volume resistance exercises seemed to have the most effective in improving lipid profiles, while aerobic exercise showed the highest efficacy in improving high blood pressure

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Additional Information: دکترا ی تخصصی پزشکی ورزشی
Uncontrolled Keywords: ورزش های هوازی، تمرینات مقاومتی، پروفایل لیپیدی، فشارخون بالاaerobic exercise, resistance training, blood pressure, lipid profiles
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC1200 Sports Medicine
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 23 Apr 2019 10:01
Last Modified: 23 Apr 2019 10:03
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4533

Actions (login required)

View Item View Item