بررسی ارتباط سلامت معنوی با استرس ادراک شده و تاب آوری پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شرق استان مازندران1397 The Relationship between Spiritual Health with Perceived Stress and Resilience among of Nurses in Governmental Hospitals of East of Mazandaran Province 1397

خادملو, رضا علی (2018) بررسی ارتباط سلامت معنوی با استرس ادراک شده و تاب آوری پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شرق استان مازندران1397 The Relationship between Spiritual Health with Perceived Stress and Resilience among of Nurses in Governmental Hospitals of East of Mazandaran Province 1397. Masters thesis, دانشکده پرستاری و مامایی.

Full text not available from this repository.

Abstract

سابقه و هدف: کارکنان بیمارستان خصوصاٌ پرستاران با محیط پر استرسی مواجهند و سلامت معنوی و تاب آوری آنان می تواند استرس ادراک شده را کاهش داده و کارکرد روانی و سازگاری را تقویت کند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سلامت معنوی با استرس ادراک شده و تاب آوری پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شرق استان مازندران انجام شده است. مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصیفی – همبستگی بود که طی آن 120 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شرق استان مازندران به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سلامت معنوی، پرسشنامه تاب آوری، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و پرسشنامة استرس ادراک شده بود. داده ها پس از جمع آوری بوسیله نرم افزارSPSS نسخه 22 و با استفاده از آزمون های تحلیل آماری آنالیز واریانس، آزمون t ، رگرسیون خطی و ضرایب همبستگی اسپیرمن با سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی نمونه ها (16/33) سال و (8/85 درصد) متأهل بوده اند. میانگین نمره سلامت معنوی 70/14 ± 82/95 و اکثریت آنان سلامت معنوی متوسط داشتند (5/52%). میانگین نمره تاب آوری 91/13 ± 50/72 و اکثریت آنان تاب آوری بالا (2/94%) داشتند. میانگین نمره استرس ادراک شده 93/6 ± 95/24 و اکثریت نمونه ها استرس ادراک شده متوسط (80%) داشتند. براساس نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، بین سلامت معنوی با تاب آوری همبستگی مثبت بود (594/0r= و 001/0p=). بین سلامت معنوی و استرس ادراک شده همبستگی منفی بود (466/0r=- و 001/0p=). از بین عوامل دموگرافیک و سلامت معنوی پرستاران تنها بین جنسیت و سلامت معنوی رابطه وجود داشت (003/0=P). بین عوامل دموگرافیک و تاب آوری تنها بین سطح تحصیلات و تاب آوری ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (014/0=P). بین سلامت معنوی و تاب آوری با سایر مشخصات جمعیت شناختی رابطه ای بدست نیامد. استنتاج: براساس نتایج مطالعه حاضر، بین سلامت معنوی و تاب آوری پرستاران با کاهش استرس ادراک شده آن ها رابطه دارد. پیشنهاد می گردد مدیران با هدف ارتقاء و استمرار سلامت معنوی و تاب آوری در جهت کاهش وقایع فشارزا در محیط کار پرستاران اهتمام ورزند. Hospital staff, especially nurses with stressful environment, and their mental health and resilience can reduce perceived stress and enhance mental function and compatibility. The aim of this study was the relationship between Spiritual Health with Perceived Stress and Resilience among of Nurses in Governmental Hospitals of East of Mazandaran Province1397. Materials and Methods: this was descriptive-correlational study. In which 120 nurses, working in governmental hospitals in east of Mazandaran province were selected through randomly sampling. The tools of data collection were Spiritual health Questionnaire, Resiliency Questionnaire, Goldberg (GHQ-28) Questionnaire and Perceived Stress Questionnaire. Data was analyzed by SPSS 22 software using ANOVA, T-test, Linear regression and Spearman correlation coefficients with a significant level of 0.05. Results: The results of study indicated the mean age of the samples was (33.16) years, (85.8%) were married. The total score mean of spiritual health was 95.22 ± 12.3 and the majority of them had moderate spiritual health (52.5%). The average score of the resiliency was 72.50 ± 13.91 and the majority of them had high resiliency (94.2%). The mean of perceived stress score was 25.95 ± 6.33 and the majority of samples had a moderate perceived stress (80%). Based on the results of Spearman's correlation test, there was a positive correlation between spiritual health with resiliency (r = 0.954, p = 0.001). There was a negative correlation between spiritual health and perceived stress (r = -0466 and p = 0.001). There was a relationship between demographic factors and spiritual health of nurses only between gender and spiritual health (P = 0.003). There was a statistically significant correlation between demographic and resiliency factors (P = 0.014). There was not a statistically significant relationship between spiritual health and resilient with other demographic variables. Conclusion: According to the results of this study, increasing the spiritual health and resilience of nurses is related to decreasing their perceived stress. It is suggested that managers aim at promoting and sustaining spiritual health and resilient in order to reduce the stressful events in the nurses' work environment.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: کارشناسی ارشد: روان پرستاری
Uncontrolled Keywords: سلامت معنوی، تاب آوری، استرس ادراک شده : spiritual health, resiliency, perceived stress
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 10 Mar 2019 06:25
Last Modified: 10 Mar 2019 06:25
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4380

Actions (login required)

View Item View Item