بررسی سمیت سلولی و کبدی نانوذرات گیاهی زیست سازگار حاوی نقره و آهن صفر ظرفیتی Evaluation of cytotoxicity and liver toxicity of biocompatible plant nanoparticles containing silver and zero-valent iron

توکلی, شیرین (2018) بررسی سمیت سلولی و کبدی نانوذرات گیاهی زیست سازگار حاوی نقره و آهن صفر ظرفیتی Evaluation of cytotoxicity and liver toxicity of biocompatible plant nanoparticles containing silver and zero-valent iron. Masters thesis, دانشکده داروسازی.

Full text not available from this repository.

Abstract

استفاده از نانوذرات نقره و نانوذرات دیگر بخاطر فعالیت های ضد میکروبی شان افزایش یافتند. نانوذرات به دلیل توانایی بالقوه در زمینه های مختلف از جمله پزشکی و دارو مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند. نانوذرات نقره از شناخته شده ترین ترکیبات در دارورسانی و درمان سرطان به شمار می آید. بررسی ها نشان می دهد که نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز دارای اثرات ضد میکروبی، آنتی اکسیدان، سیتوتوکسیک و ضد التهابی می باشند. در این مطالعه سمیت نانوذرات فلزی نقره و آهن صفر ظرفیتی سنتز شده با گیاه مورد در محیط درون تنی و برون تنی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش: سمیت تحت مزمن نانوذرات نقره و آهن در شرایط درون تنی سنجيده شد. در پایان آزمایش (پس از 3 ماه)، نمونه های خون گرفته شد و میزان آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز سرم (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و سطح آلکالین فسفاتاز (ALP) اندازه گیری شد. نمونه گیری از بافت کبد و بررسی های بافت شناسی با رنگ آمیزی هموتوکسیلین صورت گرفت. سمیت نانوذرات نقره و آهن بر روی دو رده سلولی فیبروبلاست و CT26 به روش MTT مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نانوذرات نقره و آهن صفر اثر مخربی روی آنزیم های کبدی ندارند. کاهش معنی دار در میزان گلبولهای سفید در گروه دریافت کننده نانوذرات نقره و آهن و نسبت به گروه نقره و آهن وجود داشت. ولی تغییر قابل توجهی در سطح سایر فاکتورهای خونی وجود نداشت. IC50 برای نانوذرات نقره و آهن صفر ظرفیتی، در رده سلولی CT26 ، به ترتیب 69/2 و 86/35 میکروگرم بر میلی لیتر و در رده سلولی فیبروبلاست به 64/5 و 67/122 دست آمد. بررسی هیستوپاتولوژی نانوذرات آهن و نقره بر روی کبد نشان داد این نانوذرات باعث افزایش التهاب در سلولهای کبدی می شوند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که نانوذرات آهن و نقره در غلظتهای بالا اثر مخرب بر سطح آنزیمهای کبدی نداشتند و همچنین باعث افزایش چشمگیر در سطح فاکتورهای خونی نشدند سمیت سلولی نانوذرات آهن و نقره با افزایش دوز افزایش می یابد. The use of silver nanoparticles and other nanoparticles has increased due to their antimicrobial activity. Nanoparticles have been considered with many potential applications in various fields, including medical and pharmaceutical applications. Silver nanoparticles are among the most well-known compounds in drug delivery and cancer treatment. Studies have shown that the silver-synthesized silver nanoparticles have antimicrobial, antioxidant, cytotoxic and anti-inflammatory effects. In this study, the toxicity of silver and iron-zero Valente capacity synthesized by the plant extract was investigated in in vitro and in vivo. Materials and methods: Sub-chronic toxicity of silver and iron nanoparticles was investigated in in vitro study. At the end of the experiment (after 3 months), blood samples were taken and serum aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) and alkaline phosphatase (ALP) levels were measured. Sampling from liver tissue and histological studies were done by staining of hemotoxylin. The toxicity of silver and iron nanoparticles was investigated on two cell lines of fibroblast and CT26 by MTT method. Results: The results of this study showed that the Iron and silver zero Valente nanoparticles have no harmful effects on liver enzymes. There was a significant decrease in the amount of white blood cells in the group receiving silver and iron nanoparticles in comparison with the silver and iron group. However, there was no significant changes in the level of other blood factors. IC50 values for Iron and silver zero Valente nanoparticles in cells line CT26 were 2.69 and 35.86 μg / ml respectively and in the fibroblast cells line it was 5.64 and 12.67% respectively. Histopathological examination of iron and silver nanoparticles on the liver showed that these nanoparticles increase inflammation in the liver cells. Conclusion: It can be concluded that iron and silver nanoparticles at high concentrations did not have a deleterious effects on the level of liver enzymes and also did not significantly increase the level of blood factors. The cytotoxicity of iron and silver nanoparticles is dose dependent and increases with increasing doses.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: کارشناسی ارشد: سم شناسی
Uncontrolled Keywords: نانو سیلور، آهن صفر، دوزکشنده، گونه های فعال اکسیژن Nano Silver, Zero Iron, Antioxidant, Active Oxygen Species
Subjects: R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 24 Feb 2019 09:41
Last Modified: 24 Feb 2019 09:41
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4361

Actions (login required)

View Item View Item