بررسی تعیین اثر بخشی نانوذرات لیپوزومی حاوی آدنوزین تری فسفات (ATP) در درمان مسمومیت با آلومینیوم فسفید Evaluation Of liposome Nanoparticles Containing Adenosine Triphosphate (ATP) In Treatment Of Poisoning By Aluminium Phosphid

ظهیری پور, امینه سادات (2018) بررسی تعیین اثر بخشی نانوذرات لیپوزومی حاوی آدنوزین تری فسفات (ATP) در درمان مسمومیت با آلومینیوم فسفید Evaluation Of liposome Nanoparticles Containing Adenosine Triphosphate (ATP) In Treatment Of Poisoning By Aluminium Phosphid. Masters thesis, دانشکده داروسازی.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه: مسمومیت با فسفید آلومینیوم علیرغم پیشرفت و مراقبت های ویژه یک مسمومیت جدی و مرگبار است. پس از قرار گرفتن فسفید آلومینیوم در معرض اسید معده، گاز فسفین، آزاد می شود و باعث سمیت سیستماتیک می شود. اثرات سمی آن اساسا به علت مهار سیتوکروم اکسیداز، آنزیم نهایی زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری است که موجب تولید رادیکال های سوپراکسید و پراکسید های سلولی و آسیب های متوالی سلولی توسط لیپید پراکسیداسیون و دیگر مکانیسم های اکسید کننده می شود. این اختلال سنتز ATP را کاهش می دهد و هیدرولیز ATP را در میتوکندری سلول ها افزایش می دهد و باعث اسیدوز سلولی می شود که در نهایت منجر به مرگ سلول می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر نانوذرات لیپوزومی حاوی آدنوزین تری فسفات (ATP) بر میزان مرگ و میر وهمچنین انرژی بافت قلب موشهای مسموم شده با فسفات آلومینیوم (AlP) انجام شده است. روش پژوهش: برای تعیین LD50 ، آلومینیوم فسفید در غلظتهای مختلف به صورت خوراکی به حیوان داده شد. نانوذره لیپوزومی درغلظت های 100، 150 و 200 میکرولیتر (معادل 64، 96 و 128 ميلي گرم بر كيلوگرم) به صورت داخل وریدی تزریق شد. بیکربنات سدیم (2mEq/kg,IP) و سولفات منیزیم (IP,200mg/kg) به عنوان درمان استاندارد مورد استفاده قرار گرفت. در پایان، میزان ATP در قلب حیوان بوسیله دستگاه HPLC مورد ارزيابي قرار گرفت. يافته ها: میزان LD50 خوراکی فسفید آلومینیوم 22/18 میلی گرم بر کیلوگرم بدست آمد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه ليپوزوم حاوي ATP در دوزهای 64، 96 و 128 ميلي گرم بر كيلوگرم باعث كاهش مرگ و مير به میزان100% در دوز LD50 سم آلومینیوم فسفید می شود. افزایش معنی داری در میزان ATP در قلب حیوانات درمان شده با دوزهای مختلف نانوذره لیپوزومی حاوی ATP مشاهده شد. مقدار همولیز خونی نانوذرات 2/0 درصد بود. نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد که نانوذرات لیپوزومی حاوی ATP می توانند میزان انرژی داخل سلول های قلبی را افزایش دهند و با افزایش میزان انرژی در سلولهای میوکاردیوسیت مانع از اثرات سمی ناشی از AlP گردیده و نارسایی قلبی را بهبود می بخشد. Aluminum phosphate poisoning, despite of special cares, is a serious and deadly poisoning. After the aluminum phosphide is exposed to gastric acid, the phosphin gas is released, causing systemic toxicity. Its toxic effects are mainly due to cytochrome oxidase inhibition, the final enzyme of the electron transfer chain in the mitochondria, which results in the production of superoxide radicals and cell peroxides and subsequent cell damage by lipid peroxidation and other oxidizing mechanisms. This disorder reduces ATP synthesis and increases the hydrolysis of ATP in the mitochondria of the cells and causes cellular acidosis, which ultimately leads to cell death. The aim of this study was to determine the effects of adenosine triphosphate (ATP) liposomal nanoparticles on the mortality and heart tissue energy in aluminum phosphate poisoned mice. Materials and methods: To determine the LD50, aluminum phosphide was given orally at different concentrations. Liposomal nanoparticles were injected intravenously at concentrations of 100, 150 and 200 μl (64, 96 and 128 mg / kg, respectively). Sodium bicarbonate (2mEq / kg, IP) and magnesium sulfate (IP, 200 mg / kg) were used as standard therapy. Finally, ATP levels were evaluated in the heart tissues of the animals by HPLC method. Results: The oral LD50 of aluminum phosphide was determined 18.22 mg / kg. The results of this study showed that the Liposome containing ATP at doses of 64, 96 and 128 mg / kg cause a reduction in mortality of 100% at dose of LD50 of aluminum phosphide. Significant increases in ATP levels in heart tissues of animals treated with different doses of ATP-associated liposomal nanoparticles were observed. The amount of hemolysis of the nanoparticles was calculated 0.2%. Conclusion: The results of this study show that ATP-containing liposomal nanoparticles can increase the amount of energy in the heart cells and, by increasing the amount of energy in myocardiocyte, prevents toxic effects of AlP and improves cardiac failure.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: کارشناسی ارشد: سم شناسی پزشکی
Uncontrolled Keywords: Evaluation Of liposome Nanoparticles Containing Adenosine Triphosphate (ATP) In Treatment Of Poisoning By Aluminum phosphide, ATP, liposome, rice tablet آلومینیوم فسفید،ATP، لیپوزوم، قرص برنج
Subjects: R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 23 Feb 2019 07:18
Last Modified: 23 Feb 2019 07:18
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4358

Actions (login required)

View Item View Item