تاثیر افزودن لیدوکایین به پمپ مورفین بر شدت درد پس از عمل جراحی سزارین با بی حسی اسپاینال

حبیبی, علی (2018) تاثیر افزودن لیدوکایین به پمپ مورفین بر شدت درد پس از عمل جراحی سزارین با بی حسی اسپاینال. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه: عمل سزارين از جراحي هاي اصلي بخش زنان و زايمان است. پس از عمل جراحی، بیماران درد را به صورت اجتناب ناپذیری به درجات متفاوت تجربه میکنند. درد پدیده ای چند عاملی میباشد که با تک درمانی با مخدرها به طور کامل کنترل نمی شود. با توجه به اهمیت تسکین درد بیماران پس از جراحی سزارین و همچنین تناقضات موجود در مطالعات صورت گرفته در مورد اثرات ضد دردی لیدوکائین وریدی، هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی افزودن لیدوکایین وریدی به پمپ مورفین برشدت درد پس از عمل جراحی سزارین میباشد. روش بررسی: این پژوهش مطالعه ای کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی سازی شده بر روی ۸۰ خانم کاندید عمل سزارین با بی حسی اسپاینال در سال ۱۳۹۶ در بیمارستان امام خمینی ساری میباشد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. ۴۰ خانم که در گروه مداخله (تحت انفوزیون ۵۰ میلی لیتر لیدوکایین وریدی ۲٪ به همراه ۳۰ میلی گرم مورفین و مابقی آن به حجم ۴۷ سی سی نرمال سالین) و ۴۰ خانم در گروه کنترل (۳۰ میلی گرم مورفین و مابقی آن ۹۷ سی سی نرمال سالین) بودند. اطلاعات دموگرافیک بیماران و اطلاعاتی نظیر شدت درد بر اساس معیار visual analogue scale (VAS score)، میزان تهوع و استفراغ، مدت زمان بستری در بیمارستان، مدت زمان برگشت از ایلئوس و میزان رضایتمندی بیماران مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 3.65 ± 29.83 سال بود (3.39 ± 29.38 در گروه مداخله و 3.65 ± 29.82 در گروه کنترل). میانگین شاخص توده بدنی کل افراد 30.93 ± 3.24 کیلوگرم بر مترمربع بود که در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 31.18 ± 3.91 و 30.93 ±3.24 بودند. گروه ها اختلاف آماری معناداری از نظر سن و BMI نداشتند. در گروه کنترل هیچ یک از بیماران شکایاتی از تهوع و استفراغ بعد از عمل را ذکر نکردند، در گروه مداخله نیز فقط 1 بیمار تهوع و استفراغ داشت (2.5%) که بعد از 6 ساعت برطرف شد. بین دو گروه از نظر شدت درد در ۲۴ ساعت اول بعد از جراحی تفاوت معناداری در هر یک از زمان ها وجود نداشت. بطور کلی فراوانی دریافت شیاف دیکلوفناک در گروهی که لیدوکائین +‌ مورفین دریافت کرده بودند بیشتر از گروه کنترل بود که اختلاف آماری معناداری بین گروه ها وجود نداشت. میانگین مدت زمان عمل جراحی در هر دو گروه شبیه یکدیگر بودند. میانگین مدت زمان بستری در بیمارستان در گروه کنترل اندکی بیشتر بود. اختلاف آماری معناداری بین دو گروه از نظر مدت زمان اقامت در بیمارستان وجود نداشت. دو گروه از نظر مدت زمان برگشت از ایلئوس تفاوت آماری معناداری با یکدیگر نداشتند. نتیجه گیری: شدت درد بیماران تا ۲۴ ساعت اول بعد از عمل بطور معناداری کاهش داشت. میانگین شدت درد بعد از عمل در تمام ساعات مذکور در هر دو گروه مداخله و کنترل کاهش معناداری نسبت به ساعت اول درد داشت. بطور کلی شدت درد در ۶ ساعت اول بعد از عمل در گروه مداخله کمتر بود و از ساعت ۱۲ تا ۲۴ در گروه کنترل میانگین شدت درد نسبت به گروه مداخله کمتر بود. بطور کلی بین دو گروه از نظر شدت درد در ۲۴ ساعت اول بعد از جراحی تفاوت معناداری در هر یک از زمان ها وجود نداشت. Cesarean section is a one of the most surgical procedures in gynecology and obstetrics wards. After surgery, patients experience pain in varying degrees. Pain is a multifactorial phenomenon that is not fully controlled with single-drug treatment such as opioids. Considering the importance of pain relief after cesarean section surgery as well as the inconsistencies in studies on intravenous lidocaine analgesic effects, the aim of this study was to evaluate the efficacy of adding intravenous lidocaine on morphine pump in severity of postoperative cesarean section. Material and Methods: This is a double-blind clinical trial study on 80 female candidates for cesarean section with spinal anesthesia in Imam Khomeini Hospital of Sari in the year 2017. Patients were randomly assigned into two groups. 40 women were in the intervention group (under infusion of 50 ml intravenous lidocaine 2% plus 30 mg morphine and the rest of 47 ml normal saline) and 40 women in the control group (30 mg morphine and the rest of 97 cc normal saline). Patient's demographic information and information such as pain severity based on visual analogue scale (VAS score), nausea and vomiting, hospitalization time, ileus return time, and patients' satisfaction were recorded. Data were analyzed using SPSS version 22. Results: The mean age of the subjects was 29.83 ± 3.65 years (29.38 ± 3.39 in the intervention group and 29.82 ± 3.65 in the control group). The mean Body Mass Index (BMI) was 30.93 ± 3.24 kg / m2 (31.18 ± 3.91 and 30.93 ± 3.24 in the intervention and control groups respectively). The groups did not have a significant statistical difference in age and BMI. In the control group, none of the patients reported complications of postoperative nausea and vomiting; in the intervention group, only 1 patient had nausea and vomiting (2.5%), which was resolved after 6 hours. There was no significant difference between the two groups in terms of severity of pain in the first 24 hours after surgery, at any time. Overall, receiving diclofenac suppositories in the lidocaine + morphine group was more than the control group, which did not show a significant difference between the groups. The mean duration of surgery in both groups was similar. The average duration of hospitalization in the control group was slightly higher. There was no statistically significant difference between the two groups regarding the duration of hospital stay. There was no significant difference between the two groups in terms of return time from Ileus. All patients in both intervention and satisfaction groups had 100% cesarean section. Conclusion: Pain severity decreased significantly to 24 hours after surgery. In general, pain intensity was lower in the intervention group during the first 6 hours after operation and from 12 to 24 hours in the control group the mean pain severity was lower than the intervention group. There was no significant difference between the two groups in terms of severity of pain in the first 24 hours after surgery, at any time.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: دکترای پزشکی عمومی --- بیهوشی
Uncontrolled Keywords: : Lidocaine, Morphine, Cesarean Section, Surgery, Clinical Trial لیدوکائین، مورفین، سزارین، جراحی
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 19 Feb 2019 11:00
Last Modified: 19 Feb 2019 11:00
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4352

Actions (login required)

View Item View Item