شناسایی مورفولوژی و مولکولی جنس اکینوکوکوس با تاکید بر گونه اکینوکوکوس مولتی لکولاریس در میزبان نهایی (سگ وسگ سانان) و میزبانان واسط (انسان وجوندگان) در کانون های احتمالی استان مازندران در سال1397-1395

سیادت پناه, ابوالقاسم (2018) شناسایی مورفولوژی و مولکولی جنس اکینوکوکوس با تاکید بر گونه اکینوکوکوس مولتی لکولاریس در میزبان نهایی (سگ وسگ سانان) و میزبانان واسط (انسان وجوندگان) در کانون های احتمالی استان مازندران در سال1397-1395. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه: هیداتیدوزیس یا اکينوکوکوزیس بيماری عفونی زئونوز انگلي است که عامل آن مرحله لاروی کرم های پهن جنس اکینوکوک می باشند . گونه گرانولوزوس و مولتی لکولاریس از لحاظ پزشکی و دامپزشکی اهمیت فراوانی دارندو موجب بیماری کیست هیداتید تک حفره ای و چند حفره ای می شوند. ایران یک کشور اندمیک این بیماری می باشد که به طور معمول دام و انسان ها به این انگل آلوده می شوند. مطالعات مولکولی تاکنون 10 ژنوتیپ متفاوت را در میزبانان واسط و نهایی تشخیص داده که می تواند تفاوت هایی در بعضی مشخصات فنوتیپی انگل، شامل سیکل زندگی، عفونت زایی و اختصاصیت میزبان داشته باشند که در استراتژی های کنترل وپیشگیری تکامل انگل باید مورد توجه قرار گیرند. این مطالعه در جهت شناسایی گونه و ژنوتیپ های اکینوکوکوس با استفاده از نواحی ژنومی Cox1 و Nad1 در ایزوله های انسانی ،گوشتخواران وحشی (روباه،گرگ،سگ وشغال) و دامی طراحی گردیده است. مواد و روش ها: تعداد 52 بافت پارافینه انسانی ،331 نمونه مدفوع گوشتخواران وحشی (روباه ،گرگ، سگ و شغال) ، 108 نمونه روده از گوشتخواران وحشی (سگ وشغال) تصادفی و 104 سر موش از مناطق مختلف استان مازندران جمع آوری کردیم ، با استفاده از روشهای میکروسکوپی تخم های گونه های تنیا از نمونه مدفوع و کرم بالغ اکینوکوکوس از روده حیوانات جداسازی شدند، همچنین با استفاده از روش پارافین زدایی ، بلوک پارافینه جهت استخراج DNA آماده سازی شد ، سپس با استفاده از کیت استخراج DNA تمامی نمونه های مثبت به لحاظ تخم تنیا (17عدد) ، کرم بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس(9عدد)، بافت پارافینه انسانی(52 عدد) و همچنین کبد تمامی (104) موش ها استخراج DNA شدند . سپس با استفاده از پرایمرهای اختصاصی گونه های گرانولوزوس و مولتی لکولاریس تکثیر نواحی ژنومی Cox1 و Nad1 انجام شد و نمونه های مثبت هر بخش به طور جداگانه توالی یابی شدند. نتایج: از مجموع 52 بافت پارافینه انسانی 32 ایزوله با موفقیت استخراج DNA شدند ، که پس از آزمایش PCR به طور تصادفی از هر منطقه تعداد 17 محصول آن توالی یابی شدند که پس از آنالیز، 15 نمونه دارای ژنوتیپ (G1) و 2 نمونه دارای ژنوتیپ (G3) بودند، همچنین از مجموع 17 عدد تخم تنیا 11 عدد مربوط به گونه اکینوکوکوس بود که همه ژنوتیپ(G1) بودند، ازمجموع 9 عدد کرم بالغ که توای یابی شدند 8 عدد ژنوتیپ (G1) و 1 عدد ژنوتیپ (G3) بوده است ، و از مجموع کبد جوندگان که جهت شناسایی لارو مولتی لکولاریس قرار گرفته بودند تمامی نمونه منفی بوده اند. نتیجه گیری: ژنوتیپ (G1 ) ژنوتیپ غالب در استان مازندران می باشد.از آن جایی که حفظ و برقراری چرخه این ژنوتیپ از راه سیکل اهلی (سگ – گوسفند) برقرار و حفظ می شود می توان با آموزش کامل به دامداران جهت درمان دوره ای دام همچنین دفع بهداشتی اعماء و احشاء گوسفندان پس از کشتار تا حدود زیادی از گسترش این ژنوتیپ انگل جلوگیری نمود ، همچنین با توجه به وجود ژنوتیپ (G3) در میزبانان نهایی و واسط در استان شناسایی دقیق میزبانان واسط معمول این ژنوتیپ در استان میتوان تا حدود زیادی از گسترش این ژنوتیپ پیشگیری نمود. فهر Hydatidosis or Echinococcosis is a zoonotic parasitic infectious diseases, which is caused by the larval stage of flatworm genus Echinococcus . Granulosus and multicollornis species are important in medical and veterinary and cause single-cavity and multi-hypodermic hydatid cyst disease. Iran is an endomic country of the disease that it is commonly animals and humans are infected with the parasite.so far, molecular studies have identified 10 different genotypes in the intermediate and final hosts that can have differences in some of the phenotypic characteristics of the parasite, including the life cycle, infectiveness, and host specificity that must be considered in the strategies for control and prevention the evolution of parasites. This study was designed to identify species and genotypes of Echinococcus using genomic regions of cox1 and NAD1 in human isolates, wild carnivores (Foxes, Wolves, Dogs and Jackals) and livestock. Materials and Methods: We collected 52 human paraffin tissues, 331 fecal samples of wild carnivores (Fox, Wolves, Dogs and Jackal), 108 intestinal samples from wild carnivores (Dogs and Jackal) and 104 head of mouse from different regions of Mazandaran province, using microscopic methods, eggs of Taenia species were isolated from the stool and adult Echinococcus worm from the animal intestines, Also, using deparaffinized method,the paraffin block was prepared to extract DNA , then useing DNA extraction kit, all positive samples were extracted from DNA in terms of Tennia egg (17), adult Echinococus. Granulosus waarm (9), paraffin-embedded Human tissue (52) and as well as liver all (104) mice. Then, by using the specific primers granulosus and multi collornis species were amplified genomic regions cox1 and NAD1 and the positive samples were sequenced for each section separately. Results: Out of total 52 human paraffin tissues, 32 isolates were extracted DNA successfully. After the PCR test, randomizely, 17 of them were sequenced from each region. After analysis, 15 samples had genotype (G1) and 2 genotypes (G3). Also, out of 17 the egg of Tennia , 11 numbers were related to the Echinococcus species, all genotype (G1),out of 9 adult mice that were sequenced,there were 8 genotypes (G1) and 1 genotype (G3),and the total number of the rodent liver that was used to identify multilocularis larva all samples were negative. Conclusion: Genotype (G1) is dominant genotype in Mazandaran province. Since preservation and establishment of the cycle of this genotype through the domestic cycle (dog-sheep) is established and maintained, it is possible to provided complete training to herders for periodic treatment livestock and and also the prevention of hygienic excretion offal of sheep after slaughter,to a largely extent,to prevent the spread of this genotype of the parasite, Also, due to presence of genotype (G3) in final and intermediate hosts in the province, the exact identification of the host hosts of this genotype in the province can be prevented to a large extent from the extension of this genotype.

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Additional Information: دکترای انگل شناسی -PhD
Uncontrolled Keywords: مورفولوژی - اکینوکوکوس - مولتی لکولاریس- میزبان نهایی - سگ - سگ سانان- میزبان واسط- جوندگان - انسان - کانون های احتمالی - استان مازندران
Subjects: R Medicine > RB Pathology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 19 Feb 2019 09:13
Last Modified: 19 Feb 2019 09:13
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4351

Actions (login required)

View Item View Item