بررسی ارتباط بین انگیزه های فرزندآوری با توانمندی باروری زنان شهری و روستایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان ساری -1396 The relationship between childbearing motivations and women’s reproductive empowerment in referring to healthcare centers in Sari city -2017

عالیشاه, آرزو (2018) بررسی ارتباط بین انگیزه های فرزندآوری با توانمندی باروری زنان شهری و روستایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان ساری -1396 The relationship between childbearing motivations and women’s reproductive empowerment in referring to healthcare centers in Sari city -2017. Masters thesis, دانشکده پرستاری.

Full text not available from this repository.

Abstract

Childbearing motivations are positive or negative tendencies to childbearing that are considered as an important components of reproduction decision making process. One of the components influenced by childbearing motivation is women’s reproductive empowerment. This study was designed to determination the relationship between childbearing motivations and women’s reproductive empowerment referring to healthcare centers in Sari -2017. Materials and Methods:In this descriptive study, 810 women referring to urban and rural healthcare centers of Sari city were enrolled using Cluster sampling method. Data were analyzed using SPSS V.18 and descriptive tests such as mean and standard deviation, relative frequency, absolute and analytical tests such-as independent t-test, one-way ANOVA, multivariate regression and Pearson correlation coefficient. Results:The mean and standard deviation of women’s reproductive empowerment score in two urban and rural women were, 91.95 ± 12.86, 91.14 ± 13.66, respectively, which was not statistically different between the two groups. The total positive dimension of the child-bearing motivation in rural women was more than urban women116.10 ± 11.74 vs 113.99 ± 11.33. (P = 0.01), but the total score of negative dimension of the child-bearing motivation among women Urban and rural areas were not statistically significant(P = 0.76). The present study showed that women’s reproductive empowerment was related with their employment status (P = 0.003), husband's education (P = 0.03), age of the last child (P = 0.004), positive dimension of childbearing motivations (P <0.001) and negative dimension of childbearing motivations (P <0.001). Conclusion:The findings of this article as a limited literature assessing the relationships between women’s empowerment in reproduction and childbearing motivation indicated that in order to promote women's empowerment in reproduction it is necessary to consider their childbearing motivations and correlated socio-demographic factors. سابقه و هدف: انگیزه های فرزندآوری، تمایلات مثبت یا منفی به فرزندآوری است که از اجزاء مهم فرایند تصمیم گیری باروری می باشند. یکی از مولفه هایی که تحت تاثیر انگیزه های فرزندآوری است، توانمندی باروری زنان می باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین انگیزه های فرزندآوری و توانمندی باروری زنان شهری و روستایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان ساری -1396 طراحی شد. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی در سال 1396 تعداد 810 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهری و روستایی شهرستان ساری، از طریق روش نمونه گیری خوشه‌ای وارد مطالعه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ) SPSSنسخه 18) و آزمون های توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار، فراوانی نسبی و مطلق و آزمون های تحلیلی مانند تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره توانمندی باروری زنان در دو جامعه زنان شهری و روستایی به ترتیب 60/13±14/91، 86/12±65/91 بوده است که بین دو گروه تفاوت آماری وجود نداشته است. نمره کل بعد مثبت انگیزه‌های فرزندآوری در زنان روستایی بیشتر از زنان شهری بوده است 31/11±94/113 در مقابل 74/11±10/116 (01/0=(P، اما نمره کل بعد منفی انگیزه های فرزندآوری بین زنان شهری و روستایی تفاوت آماری معناداری نداشت 65/8±32/46، 85/8±13/46 (76/0=(P. مطالعه حاضر نشان داد که توانمندی باروری زنان با وضعیت اشتغال آنان (003/0=P)، تحصیلات همسر (03/0=(P، سن آخرین فرزند (004/0=(P، بعد مثبت انگیزه های فرزندآوری (001/0>(P و بعد منفی انگیزه های فرزندآوری (001/0>(P ارتباط دارد.. استنتاج: یافته های این مطالعه به عنوان یکی از معدود مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط بین انگیزه های فرزند آوری و توانمندی باروری زنان نشان می دهد که به منظور ارتقاء توانمندی باروری زنان، مناسب است که انگیزه های فرزند آوری آنان و عوامل جمعیتی –اجتماعی مرتبط با آن مورد توجه قرار گیرد.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: کارشناسی ارشد----- مشاوره در مامایی
Uncontrolled Keywords: Childbearing motivations, women's empowerment, reproductive, reproductive- aged women انگیزه های فرزندآوری، توانمندی زنان، باروری، زنان سنین باروری
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 05 Feb 2019 08:12
Last Modified: 05 Feb 2019 08:12
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4316

Actions (login required)

View Item View Item