بررسی اثر آنتی آپوپتوتیک اپی گالوکاتچین گالات در مدل آکسوتومی عصب سیاتیک موش صحرایی Antiapoptotic effect of (−)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) in axotomy model of sciatic nerve of rats

کیان, کوثر (2018) بررسی اثر آنتی آپوپتوتیک اپی گالوکاتچین گالات در مدل آکسوتومی عصب سیاتیک موش صحرایی Antiapoptotic effect of (−)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) in axotomy model of sciatic nerve of rats. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

بررسی اثرآنتی آپوپتوتیک اپی گالوکاتچین گالات در مدل آکسوتومی عصب سیاتیک موش صحرایی سابقه و هدف: آسیب اعصاب محیطی موجب بروز اختلالات حسی و حرکتی شده و زندگی بیمار را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می دهد. اختلالات ناشی از آسیب اعصاب محیطی به واسطه آسیب های مکانیکی اولیه و نیز فرایند دژنراسیون ثانویه ایجاد می شود. آنتی اکسیدان های طبیعی بواسطه جذب رادیکال های آزاد و نیز تعدیل مسیرهای مولکولی فرایند آپوپتوز، به عنوان یکی از عوامل موثر در کاهش اختلالات ناشی از آسیب اعصاب محیطی مطرح می باشند. بررسی ها نشان داده است که اپی گالوکاتچین گالات (EGCG) به واسطه خواص آنتی اکسیدانی و نیز آنتی آپوپتوتیک، از جمله ترکیبات نوروپروتکتیو در مدل های مختلف ضایعات عصبی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات نوروپروتکتیو EGCG پس از آکسوتومی عصب سیاتیک موش صحرایی انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر بر روی 42 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار ( به وزن تقریبی 250 -200 گرم ) صورت گرفت. موش ها به طور تصادفی در چهار گروه هفت تایی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفتند: 1- گروه شم؛ 2- گروه آکسوتومی (عصب سیاتیک در زیر ناحیه گلوتئال قطع گردید)؛ 3- گروه درمان ( یک ساعت پس ازآکسوتومی، EGCG به صورت داخل صفاقی به مدت 3 روز تزریق گردید)؛ 4- گروه پیشگیری ( 30 دقیقه قبل از آکسوتومی و نیز یک ساعت پس از آن، EGCG بصورت داخل صفاقی به مدت 3 روز تزریق گردید). چهار هفته پس از آکسوتومی، میزان پراکسیداسیون چربی و میزان آنزیم های سوپر اکساید دیسموتاز و کاتالاز به روش بیوشیمیایی، میزان پروتئین های کاسپاز-3، کاکس-2، اس-100 بتا و نیز واکنش تانل به روش ایمونوهیستوشیمیایی و همچنین تغییرات هیستوپاتولوژی (با رنگ آمیزی کرزیل ویوله) در نخاع و گانگلیون ریشه خلفی آن مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در بررسی های بیوشیمیایی، میزان پراکسیداسیون چربی در گروه‌های پیشگیری و درمانی نسبت به گروه آکسوتومی به طور معنی دار کاهش یافت. همچنین میزان آنزیم های سوپر اکساید دیسموتاز و کاتالاز در گروه‌های پیشگیری و درمانی نسبت به گروه آکسوتومی به طور معنی دار افزایش یافت. در بررسی ایمونوهیستوشیمیایی، کاهش معنی دار در میزان پروتئین های کاسپاز-3، کاکس-2 و واکنش تانل و همچنین افزایش معنی دار در میزان اس-100 بتا درگروههای پیشگیری و درمانی نسبت به گروه آکسوتومی مشاهده گردید. از طرف دیگر میزان تغییرات هیستوپاتولوژی در نخاع و گانگلیون ریشه خلفی آن در گروه های پیشگیری و درمانی نسبت به گروه آکسوتومی کاهش یافت. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که استفاده از EGCG در حفاظت از نورون های حسی و حرکتی در مقابل فرایند آپوپتوز موثر بوده، بطوریکه موجب افزایش زمان بقای نورون ها پس از قطع عصب محیطی می گردد. Peripheral nerve damage causes sensory and motor disorders and greatly affects the patient's life. Disorders caused by peripheral nerves are caused by primary mechanical damage and secondary degeneration. Natural antioxidants are considered as one of the effective factors in the reduction of disturbances caused by peripheral nerves due to the absorption of free radicals and also the modulation of the molecular pathways of apoptosis. Studies have shown that epigallocatechin gallate (EGCG) is an antioxidant and anti-apoptotic property, including neuroprotective compounds in various neural lesions. The aim of this study was to investigate the neuroprotective effects of EGCG after scythe scythe anomalies in rats. materials and methods: The present study was conducted on 42 adult male Wistar rats (weighing 250-200 grams). The rats were randomly assigned into four groups of seven, as follows: 1- Sham group; 2- Axotomy group (the sciatic nerve was cut off under the gluteal region); 3- Treatment group (one hour after axotomy, EGCG was injected intraperitoneally for 3 days); 4- Prevention group (30 minutes before axotomy, and one hour afterwards, EGCG intraperitoneally for 3 days ). Four weeks after axotomy, the rate of lipid peroxidation and the level of superoxide dismutase and catalase by biochemical methods, the amount of caspase-3, cox-2, and S-100B proteins, as well as immunological and chemical methods of TUNEL reaction as well as histopathological changes (with Coloring of Crystal Villele) in the spinal cord and its dorsal root ganglion were studied. findings: In biochemical studies, lipid peroxidation decreased significantly in the prevention and treatment groups compared to the control group. Also, the levels of superoxide dismutase and catalase in prevention and treatment groups increased significantly compared to the control group. In the immunohistochemical study, there was a significant decrease in the levels of Caspase-3, Cox-2 and TUNEL responses and also a significant increase S-100B in the prevention and treatment groups compared to the axotomy group. On the other hand, the histopathological changes in the spinal cord and its dorsal root ganglion decreased in the prevention and treatment groups compared to the axotomy group. Conclusion: The results showed that the use of EGCG in protecting sensory and motor neurons is effective against the apoptosis process, thus increasing the survival time of neurons after the peripheral nerve is cut off.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: کارشناسی ارشد علوم تشریح ---- داروشناسی
Uncontrolled Keywords: Epigallocatechin-3-gallate; nerve transection; apoptosis; inflammation اپی گالوکاتچین گالات، قطع عصب، آپوپتوز، التهاب.
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
R Medicine > RS Pharmacy and materia medica
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 28 Jan 2019 09:39
Last Modified: 28 Jan 2019 09:39
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4300

Actions (login required)

View Item View Item