بـررسی سبکهای دلبستگی و سبکهای فرزند پروری در والدین کودکان مبتلا به ناخن جویدن و کودکان سالم (غیرمبتلا) در مدارس ابتدایی شهرستان قائمشهر در سال تحصیلی - 97-96 - Attachment styles and parenting styles in parents of children with nail biting and healthy children in elementary schools in Ghaemshahr city in 2017-2018

رحمتی کامل, مجید (2018) بـررسی سبکهای دلبستگی و سبکهای فرزند پروری در والدین کودکان مبتلا به ناخن جویدن و کودکان سالم (غیرمبتلا) در مدارس ابتدایی شهرستان قائمشهر در سال تحصیلی - 97-96 - Attachment styles and parenting styles in parents of children with nail biting and healthy children in elementary schools in Ghaemshahr city in 2017-2018. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه و بیان مسئاله: مشکلات رفتاری یکی از مهمترین مشکلات رایج در دوران کودکی هستند، که روابط بین والدین و فرزندان را به خطر می اندازد. ناخن جویدن یکی از مهمترین و شایعترین مشکلات رفتاری در روانپزشکی، روانشناسی، پزشکی و دندانپزشکی می باشد. سبک های فرزندپروری مختلفی وجود دارد که والدین برای کنترل و ارتباط با کودکان بکار می برند. اغلب مطالعات مربوط به سبک دلبستگی فقط بر سبکهای دلبستگی کودک متمرکز شده بوده اند و تنها مطالعات اندکی سبک دلبستگی والدین را بررسی کرده است. این پژوهش با هدف بررسی سبکهای دلبستگی و فرزندپروری در والدین کودکان مبتلا به ناخن جویدن و بدون آن در مدارس ابتدایی شهرستان قائمشهر در سال تحصیلی۹۶-۹۷ انجام گردید. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی (cross-sectional) می باشد. در این مطالعه از سه نوع پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه ها از طریق دانش آموزان به مادران رسید و پس از پر شدن طی دو ماه به مدیر مدرسه تحویل داده شد. نمونه ها شامل دانش آموزان 6 تا 13 ساله مقطع ابتدایی بوده، جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان ۶ تا ۱۳ ساله مقاطع ابتدایی بوده است. توصیف و تحلیل آماری در این مطالعه به کمک نرم افزار IBM SPSS V22.0 صورت گرفت. یافته ها: از ۴۳۵ والد شرکت کننده در این تحقیق ۱۶۷ زوج (والدین ۱۶۷ کودک) شرکت کننده مورد بررسی آماری قرار گرفتند و بقیه حذف شدند.. از ۱۶۷ کودک ۱۲۴ نفر(۳/۷۴ درصد) بدون ناخن جویدن و۴۳ نفر(۷/۲۵ درصد) با ناخن جویدن بوده اند. میانگین سنی مادران 96/37 سال و متوسط سن پدران ۰۴/4۲ سال بوده است. با توجه به نتایج این مطالعه مشخص گردید که، بین سبکهای فرزند پروری و همچنین سبک های دلبستگی پدر و مادر با ناخن جویدن ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری: بر طبق این بررسی بطور کلی سبک فرزند پروری غالب والدین؛سبک مقتدرانه بوده است یعنی ۸/۹۲ درصد والدین دارای این سبک بوده اند. وسبک دلبستگی غالب والدین؛سبک ایمن بوده است. Behavioral problems are one of the most common problems in childhood that endanger relationships between parents and children. nail biting is one of the most common behavioral problems in psychiatry, psychology, medicine and dentistry. There are different parenting styles that parents use to control and communicate with children. Most attachment style studies focused only on child attachment styles and only a few studies have examined parenting style of attachment. The purpose of this study was to determine the attachment and parenting styles of parents of children with and without nail biting in primary schools in Qaemshahr city in the academic year of 2017-2018 Methods and Materials: The present study is a descriptive-analytic and cross-sectional study. Three types of questionnaires were used in this study. The questionnaires came to the mothers through the students and were delivered to the school principal after being filled in in two months. Samples included students aged 6 to 13 years of elementary school. The statistical population consisted of all students aged 6 to 13 years old in elementary school. The description and statistical analysis in this study was done with the help of IBM SPSS V22.0 software. Results: Of the 435 parents participating in this study, 167 couples (167 children) participated in the study and the rest were excluded. Parents in total 268 children participated in the study, with 191 non-naive nursing mummies and 77 baby nails. Of the 167 children, 124 (73.3%) were without nail biting and 43 (25.7%) were nail biting. The average age of mothers was 37.96 years and the average age of fathers was 42.44 years. According to the results of this study, it was found that there is no significant relationship between parenting styles and parental attachment styles with nail biting Conclusion: According to this study, the dominant child-dominant parenting style was the authoritative style, meaning 92.8% of parents had this style. And the dominant attachment of the parents; the style has been safe..

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Additional Information: دکترای تخصصی پزشکی خانواده
Uncontrolled Keywords: nail biting, parenting style, attachment style nail biting, parenting style, attachment style ناخن جویدن، سبک فرزند پروری، سبک دلبستگی
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 28 Jan 2019 06:05
Last Modified: 28 Jan 2019 06:05
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4298

Actions (login required)

View Item View Item