مقایسه تأثیرآموزش به وسيله لوح فشرده و کتابچه آموزشی بر میزان آگاهی، رفتارهای غربالگری سرطان پستان و اضطراب سلامت در زنان Comparison of the effect of education by educational Compact Disk and booklet on knowledge, breast cancer screening behaviors and health anxiety in women

بزرگی, نسیم (2018) مقایسه تأثیرآموزش به وسيله لوح فشرده و کتابچه آموزشی بر میزان آگاهی، رفتارهای غربالگری سرطان پستان و اضطراب سلامت در زنان Comparison of the effect of education by educational Compact Disk and booklet on knowledge, breast cancer screening behaviors and health anxiety in women. Masters thesis, دانشکده پرستاری و مامایی.

Full text not available from this repository.

Abstract

سابقه و هدف: سرطان پستان، شایعترین سرطان در بین زنان است. شیوع آن در حال افزایش است اما هيچ راه مطمئني براي پيشگيري از اين سرطان وجود ندارد. لذا انجام غربالگري براي تشخيص زود هنگام آن و کاهش مرگ و میر ضروري است. این مطالعه، با هدف مقایسه تأثیر آموزش به وسيله لوح فشرده و کتابچه آموزشی بر میزان آگاهی، رفتارهای غربالگری سرطان پستان و اضطراب سلامت در زنان انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر به روش نیمه تجربی و بر روی 159 نفر از زنان مراجعه‌كننده به سه مرکز بهداشتی درمانی شهر ایلام، به منظور مقایسه تأثیر آموزشی این روش‌ها، بر آگاهی، رفتارهای غربالگری و اضطراب سلامت در مورد سرطان پستان انجام شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، که قبل، یک هفته و سه ماه پس از آموزش تکمیل و داده‌ها وارد نرم افزار spss نسخه 23 شد. جهت مقایسه و تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کوواریانس استفاده شد. یافته‌ها: بر اساس یافته‌هاي مطالعه حاضر، اکثر ویژگی‌های دموگرافیک زنان مورد مطالعه مانند؛ سطح تحصیلات، سن و شغل، در گروه‌های مطالعه تقریباً مشابه بودند. بین آموزش به وسيله لوح فشرده و کتابچه آموزشی برای افزایش آگاهی زنان درباره سرطان پستان تفاوت معنیداری وجود نداشت (61/0=p). آموزش به وسيله لوح فشرده و کتابچه سبب بهبود (ارتقای) رفتار غربالگری سرطان پستان شد و بین این دو روش، تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0p>) . تأثیر آموزش به وسيله لوح فشرده و کتابچه سه ماه بعد از آموزش به سطح قبل از آموزش، کاهش یافت (11/0p =). همچنین آموزش به وسيله لوح فشرده و کتابچه سبب بهبود اضطراب سلامت زنان درباره سرطان پستان یک هفته و سه ماه بعد از آموزش شد. استنتاج: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، مي‌توان از طریق آموزش به وسيله کتابچه و لوح فشرده آگاهی و رفتار غربالگری را در زنان افزایش داد و نیز از طریق آموزش به وسيله این ابزار، از اضطراب سلامت زنان در زمینه سرطان پستان کاست. از آنجایی که تأثیر آموزش سه ماه بعد از انجام آن کاهش مي‌یابد، توصیه مي‌شود از روش‌هاي یادآور برای یادآوری به زنان جهت انجام رفتار غربالگری سرطان پستان استفاده شود. Breast cancer is the most common cancer among women. The prevalence is increasing, but there is no sure way to prevent this cancer. therefore, screening for early diagnosis and reducing mortality is necessary. The aim of this study was to compare the effect of education by educational CDs and booklets on knowledge, breast cancer screening behaviors and health anxiety in women. Materials and Methods: This semi-experimental study was performed on 159 women who referred to three health centers in Ilam to compare the educational effect of these methods on knowledge, screening behaviors and health anxiety about breast cancer. A researcher-made questionnaire was used to collect data, which was completed before, one week and three months after the training and the data entered into the Spss software version 23. For comparing and analyzing data, covariance test was used. Results: According to the findings of this study, most of the demographic characteristics of the women studied, such as education level, age and occupation, were similar in the study groups. There was no significant difference between education with compact disc and educational booklet for increasing women's awareness about breast cancer (p = 0.61). Training with compact disc and booklet improved breast cancer screening behavior but there was no significant difference between the two methods (p> 0.05). The effect of training with compact disc and booklet decreased three months after training to pre-training level (p = 0.11). Also, training with compact disc and booklet improved the women's health anxiety about breast cancer one week and three months after training. Conclusion: Based on the results of this study, it is possible to increase awareness and screening behavior in women by training through a booklet and a compact disc, and through training with these tools, women's health anxiety in breast cancer can be reduced. Since the effect of training is reduced three months after it is done, it is recommended to use reminder methods to remind women to do breast cancer screening behavior.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
Uncontrolled Keywords: Compact Disc, Booklet, Screening behavior, Breast Cancer, Anxiety, Health Anxiety, Aknowledge, Practice لوح فشرده، کتابچه، رفتار غربالگری، سرطان پستان، اضطراب، اضطراب سلامت، آگاهی، عملکرد
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 27 Jan 2019 11:39
Last Modified: 27 Jan 2019 11:39
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4295

Actions (login required)

View Item View Item