بررسی سطح سلامت دندانی و نیاز به درمان های دندانپزشکی در مبتلایان به تالاسمی ماژور در شهرستان ساری و مقایسه ی آن با گروه شاهد Evaluation of dental health and the need for dental treatment in patients with thalassemia major in Sari city and comparison with control group

کلوی, معین (2018) بررسی سطح سلامت دندانی و نیاز به درمان های دندانپزشکی در مبتلایان به تالاسمی ماژور در شهرستان ساری و مقایسه ی آن با گروه شاهد Evaluation of dental health and the need for dental treatment in patients with thalassemia major in Sari city and comparison with control group. Doctoral thesis, دانشکده دندانپزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

سابقه و هدف: بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور با توجه به شرايط خاص سلامتي به مراقبت هاي دندانپزشكي بيشتري نياز دارند. هدف از اين مطالعه بررسي سطح سلامت دنداني و سپس ارزيابي نيازهاي درماني اين بيماران در شهر ساری در سال 97 بود. مواد و روش ها: اين مطالعه به روش توصيفي مقطعي و جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و مشاهدة مستقيم بر روي 144 نفر مراجعه كننده به بیمارستان بوعلی سینا ساری صورت گرفت. 75 نفر ( 41 مرد و 34 زن ) از كل بيماران تالاسمي ماژور به عنوان گروه مطالعه و 69 نفر نیز جزو گروه کنترل بودند. داده ها از طريق معاينه و مصاحبه در پرسشنامه هايي جهت دستيابي به ميزانDMF 1 وارد گرديد. سپس داده ها از طريق آزمون های آماری کای دو، تی تست، من ویتنی و با نرم افزار SPSS24 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. يافته‌ها: بین دو گروه از نظر میانگین DMFT (0.001 >Pv) ، DT (0.004Pv=)‌ و MT (0.001= Pv) اختلاف معنی داری مشاهده شد؛ به طوری که بیماران تالاسمی میانگین DMFT، DT و MTبالاتری نسبت به گروه کنترل داشتند. ولی بر اساس این آزمون بین دو گروه از نظر میانگین FT اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (0.150Pv=). همچنین در بررسي نيازهاي درماني در بيماران مبتلا به تالاسمي، بيشترين نياز درماني مربوط به درمان پالپ و در گروه كنترل ترميم دندان بود. نتیجه گیری: با توجه به شيوع بالاتر پوسيدگي دندان در مبتلايان به تالاسمي ماژور، اقدامات پيشگيري، آموزش بهداشت و درمان هاي دندانپزشكي جهت اين افراد مورد نياز مي باشد. Background & Objective: Major thalassemic patients need more dental care because of their special health conditions. The purpose of this study was to evaluate the dental health status and then assess the therapeutic needs of these patients in Sari in 2018. Materials and Methods: This was a descriptive cross-sectional study and data were gathered using a questionnaire and direct observation on 144 patients referred to the Sari Bouali Sina hospital. 75 thalassemic patients (41 men and 34 wemen) and 71 subjects as the control group were participated in this study. The data were collected through questionnaires for examining and interviewing to achieve DMF 1. Data were analyzed using T-test, Mann-Whithney and by SPSS24. Results: there was a significant difference between the two groups in terms of DMFT (0.001> Pv), DT (0.004Pv =), and MT (0.001 Pv).So that the thalassemia patients had higher DMFT, DT and MT indexes than the control group. However, based on this test, there was no significant difference between the two groups in terms of FT (0.150Pv =). Pulp therapy was the most needed treatment in patient group and in the cotrol group filling dental caries was needed more. Conclusion: According to the high incidence of dental caries in patient with thalassemic major, effective preventive measures, health education and dental treatment are needed for this group.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: دکترای دندانپزشکی عمومی----- آسیب شناسی دهان و دندان
Uncontrolled Keywords: : DMF, Need for Dentistry, Thalassemic Patients DMF ، نیاز به مراجعه به دندانپزشکی، بيماران تالاسمي ماژور
Subjects: R Medicine > RK Dentistry
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 26 Jan 2019 08:55
Last Modified: 26 Jan 2019 08:55
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4288

Actions (login required)

View Item View Item