بررسی بیان galectin 8 در بافت نرمال، ضایعات پیش سرطانی و سرطانی حفره دهان و حلق توسط ایمونوهیستوشیمی

کمالی حکیم, الهام (2018) بررسی بیان galectin 8 در بافت نرمال، ضایعات پیش سرطانی و سرطانی حفره دهان و حلق توسط ایمونوهیستوشیمی. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

گالکتین ها گروهی از پروتئین‌ها هستند که توسط توالی خاصی ازCRD (Carbohydrate recognition domain )به بتاگالاکتوزیداز درسلول ها متصل می‌شوند. گالکتین 8 دارای یک رابطه مثبت با رشد سلولی و همچنین متاستاز برخی از کانسر های انسانی، به خصوص کانسر پروستات می‌باشد. بدلیل اهمیت بالینی این پروتئین در پروسه بیماریهای سرطانی و با توجه به اینکه سرطان‌های دهان و حلق که همچنان جزء علل مهم مرگ ومیر بیماران درجهان محسوب می‌شود وبا افزایش مصرف سیگار و الکل روزبه روز در ایران هم در حال افزایش است این مطالعه با هدف بررسی بیان gadectin 8 در بافت نرمال , ضایعات پیش سرطانی و سرطانی دهان و حلق در بیمارستان بوعلی ساری صورت گرفت. مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت case-controlو تحلیلی روی نمونه‌های 93 بیمار مبتلا به سرطان‌های دهان و حلق و بافت نرمال مجاور همان تومور به روش ایمونو هیستوشیمی جهت ارزیابی بروز مارکر galectin-8 انجام شد. ارتباط بین بیان این مارکر با عوامل مختلف بالینی و آسیب شناسی تومور شامل سن, سایز تومور, مرحله بیماری, درگیری لنف نود و متاستاز دوردست در تمام بیماران ارزیابی شد. برای مقایسه بیان مارکر galectin-8 در مورد و شاهد با توجه به اینکه از حیث سن دو گروه هماهنگ می‌باشند از آزمون‌های آماری McNemar و chi-square و fishers exact test استفاده شد و جهت مقایسه اثر سایر متغیرها با توجه به هماهنگ‌سازی سن از (Conditional Logistic Regression) استفاده گردید. یافته‌ها: از بین 93 بیمار مورد بررسی 83 بیمار (89.6%) بیان مارکر galectin-8را نشان دادند و در بافت نرمال مجاور تومور، در 41 نفر( 100%) بیان مارکر galectin-8 دیده شد، درحالی که شدت بیان مارکر دربافت نرمال بیشتر از بافت تومورال بود (0.000. (p = همچنین بیان مارکر galectin-8 با پارامترهای کلینیکوپاتولوژیک تومور مانند مرحله بیماری (P=0. 303) ، درگیری غدد لنفاوی (P=0.326) ، تمایز سلولی تومور (P= 0.769) ، متاستاز به دوردست (P=0.748) و سن بیماران (P=0.574) رابطه ی معنی دار نشان نداد. نتیجه گیری: میزان بیان galectin-8 در بافت‌های تومورال نسبت به بافت های نرمال دهان و حلق کاهش یافت ولی با مرحله بیماری, درگیری غدد لنفاوی و متاستاز دوردست ، میزان تمایز تومور، محل تومور و سن بیماران مبتلا به سرطان‌های دهان و حلق رابطه معنی داری نشان نداد. بنابراین این بیومارکر برای تشخیص بیماران میتواند مفید واقع شود ولی نقش چندانی در پیش بینی متاستاز تومور و survival بیماران ندارد. چکیده انگلیسی: Introduction: Galactins are a group of proteins bound by specific sequences of CRD to β-galactosidase in cells. Galactin 8 has a positive association with cellular growth, as well as metastasis of some human cancers, especially prostate cancer.. Due to the clinical significance of this protein in the cancer process, and so oral and throat cancers are still one of the major causes of mortality in the world and due to increasing in smoking and alcohol in Iran. The aim of this study was to investigate the expression of gadectin 8 in the normal tissue and dysplastic and cancerous oral and pharynx in booali hospital in Sari. Methods:A case control study was performed on tissue samples obtained from 94 normal and dysplastic and tumoral tissue of oral& pharynx tissues. The immunohistochemistry was used to assess galectin8 expression.The association between galectin 8 expression and tumor histopathologic characteristics include metastasis to distant, ,stage of disease, regional lymph node involvement and patient's age, were evaluated in all patients.To compare the expression of galectin 8 case and control, McNemar and chi-square tests and fishers exact test was used. Results: Out of 93 patients, 83 patients (89.6%) express galectin-8 markers, and in the normal tissue neer to the tumor, 41 patients (100%) expression of the galectin-8 marker was observed, while the marker expression in normal tissue was higher than Tumoral tissue. (p=0.000) The expression of galectin-8 marker with clinicopathologic parameters of the tumor, such as the stage of disease (P=0.303), the lymph nodes involvment (P=0.326) , Tumoral cell differentiation (P=0.769), metastasis to distant (P= 0.748), and age (P=0.574), are not significant. Conclusion: Expression of galectin-8 in normal tissues increased with oral and throat tumors. The expression of galectin-8 with the disease stage, lymph node involvement and distant metastases, the degree of tumor differentiation, the location of the tumor, and the age of cancers of the mouth and throat are not significant, so this biomarker has little to predict tumor metastasis and survival.

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Additional Information: دکترای تخصصی پاتولوژی
Uncontrolled Keywords: رطان دهان و حلق- galectin-8 – کلینیکوپاتولوژیک –ایمونوهیستوشیمی oral and pharynx cancer – galectin-8 - Clinicopathology -Immunohistochemistry
Subjects: R Medicine > RB Pathology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 23 Jan 2019 11:53
Last Modified: 23 Jan 2019 11:53
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4283

Actions (login required)

View Item View Item