مقایسه تزریق زیرجلدی بوپیواکائین بامپریدین برشدت درد محل برش عمل جراحی سزارین Comparison of Subcutaneous Injection of Bupivacaine versus Meperidine on Pain Intensity at the Incision Site of Cesarean Section

ابراهیمی فرد, ارژنگ (2018) مقایسه تزریق زیرجلدی بوپیواکائین بامپریدین برشدت درد محل برش عمل جراحی سزارین Comparison of Subcutaneous Injection of Bupivacaine versus Meperidine on Pain Intensity at the Incision Site of Cesarean Section. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه و هدف: درد محل برش و تهوع و استفراغ از مشکلات شایع پس از عمل جراحی از جمله سزارین است. چندين روش کنترل درد نظیر تزريق بیحس کننده های موضعي و یا استفاده از داروهای مخدر وجود دارد. این مطالعه با هدف مقایسه تزریق زیر جلدی بوپیواکائین با مپریدین بر شدت درد محل برش عمل جراحی سزارین انجام شد. مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی دو سوکور، 210 بیمار خانم کاندید عمل جراحی سزارین الکتیو به روش بیهوشی اسپاینال در بیمارستان امام خمینی شهر ساری در سال 1395 مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران به طور تصادفی به سه گروه مساوی B، M و C تقسیم شدند. پس از پایان جراحی در گروه B، 30 سی سی بوپیواکائین 25/0% و در گروه M، 30 سی سی مپریدین با دوز mg/kg 5/1 و در گروه C، 30 سی سی نرمال سالین 9/0% به صورت زیرجلدی در طول ناحیه برش جراحی تزریق می گردد. سنجش میزان درد، تهوع و استفراغ و رضایتمندی بیماران از کنترل درد بعد از عمل با مقیاس آنالوگ دیداری (VAS) انجام گرفت. یافته‌ها: سه گروه از لحاظ سن و شاخص توده بدنی همسان بودند (P > 0.05). بوپیواکائین و مپریدین نسبت به گروه کنترل باعث کاهش معنادار شدت درد، تهوع و استفراغ بعد از عمل و افزایش رضایتمندی بیماران از کنترل درد شدند (P < 0.05). بین دو گروه بوپیواکائین و مپریدین تفاوت معناداری از لحاظ شدت درد، استفراغ و رضایتمندی بیماران یافت نشد (P > 0.05)، اما مپریدین در کاهش تهوع بعد از عمل به طور معناداری مؤثرتر از بوپیواکائین بود (P < 0.001). بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که تزریق زیرجلدی بوپیواکائین نسبت به مپریدین در کاهش درد و استفراغ بعد از عمل سزارین تحت بیهوشی اسپاینال و افزایش میزان رضایتمندی بیماران از کنترل درد ارجحیتی نداشت. Background: Pain at the incision site, nausea and vomiting are common problems after surgery including cesarean section. There are several methods of pain control such as injecting local anesthetic or use of narcotic drugs. This study was performed to compare the subcutaneous injection of bupivacaine versus meperidine on pain intensity at the incision site of cesarean section. Materials & Methods: In this double-blind randomized controlled clinical trial, 210 female patients underwent elective cesarean section under spinal anesthesia in Imam Khomeini hospital in Sari in 2016 were studied. Patients were randomly divided into three equal groups of B, M and C. After the surgery, in group B, 30 mL of bupivacaine 0.25%, in group M, 30 mL meperidine dose 1.5 mg/kg and in group C, 30 mL of normal saline 0.9% were injected subcutaneously at the incision site. Pain intensity, nausea and vomiting, and patient satisfaction with pain control after surgery were assessed using visual analog scale (VAS). Results: Three groups were matched for age and body mass index (P>0.05). Bupivacaine and meperidine than the control group significantly reduced pain intensity, nausea and vomiting and increased patient satisfaction with pain control (P<0.05). It was not found a significant difference between two groups of bupivacaine and meperidine in terms of pain intensity, vomiting and patient satisfaction (P>0.05), but meperidine in reducing nausea after surgery was significantly more effective than bupivacaine (P<0.001) Discussion & Conclusion: The results of this study showed that subcutaneous injection of bupivacaine was not superior compared with meperidine in reducing pain intensity and vomiting after cesarean section under spinal anesthesia, and increasing patient satisfaction with pain control.

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Additional Information: دکترای تخصصی بیهوشی
Uncontrolled Keywords: بوپیواکائین، مپریدین، شدت درد، سزارین Background: Pain at the incision site, nausea and vomiting are common problems after surgery including cesarean section. There are several methods of pain control such as injecting local anesthetic or use of narcotic drugs. This study was performed to compare the subcutaneous injection of bupivacaine versus meperidine on pain intensity at the incision site of cesarean section. Materials & Methods: In this double-blind randomized controlled clinical trial, 210 female patients underwent elective cesarean section under spinal anesthesia in Imam Khomeini hospital in Sari in 2016 were studied. Patients were randomly divided into three equal groups of B, M and C. After the surgery, in group B, 30 mL of bupivacaine 0.25%, in group M, 30 mL meperidine dose 1.5 mg/kg and in group C, 30 mL of normal saline 0.9% were injected subcutaneously at the incision site. Pain intensity, nausea and vomiting, and patient satisfaction with pain control after surgery were assessed using visual analog scale (VAS). Results: Three groups were matched for age and body mass index (P>0.05). Bupivacaine and meperidine than the control group significantly reduced pain intensity, nausea and vomiting and increased patient satisfaction with pain control (P<0.05). It was not found a significant difference between two groups of bupivacaine and meperidine in terms of pain intensity, vomiting and patient satisfaction (P>0.05), but meperidine in reducing nausea after surgery was significantly more effective than bupivacaine (P<0.001) Discussion & Conclusion: The results of this study showed that subcutaneous injection of bupivacaine was not superior compared with meperidine in reducing pain intensity and vomiting after cesarean section under spinal anesthesia, and increasing patient satisfaction with pain control.
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 23 Jan 2019 11:45
Last Modified: 23 Jan 2019 11:45
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4282

Actions (login required)

View Item View Item