بررسی تأثیر استفاده از موپیروسین داخل بینی در پیشگیری از عفونت بعد از عمل جراحی قلب باز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی قلب فاطمه الزهرا (س) طی سال های 1395-۱۳۹3 در مقایسه با سال های -- 1392-1390-

والد ساروی, تکتم سادات (2018) بررسی تأثیر استفاده از موپیروسین داخل بینی در پیشگیری از عفونت بعد از عمل جراحی قلب باز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی قلب فاطمه الزهرا (س) طی سال های 1395-۱۳۹3 در مقایسه با سال های -- 1392-1390-. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

سابقه و اهداف: عفونت‏های محل جراحی یکی از عوارض مهم جراحی قلب محسوب می‏شوند که در 50% موارد، عامل آن استافیلوکوکوس اورئوس و یا استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی است. استافیلوکوکوس اورئوس حمل شده بر روی بینی می‏تواند بوسیله‏ی کاربرد درون بینی موپیروسین ریشه کن شود. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی موپیروسین داخل بینی در کاهش کلونیزاسیون باکتریایی بینی و در نتیجه کاهش عفونت‏های مدیاستین، استرنوم، عفونت های ریوی و پوستی بعد از جراحی قلب باز می‎شود. روش ها: بررسی حاضر یک مطالعه مشاهده ای است که با مرور پرونده های بیمارانی انجام شد که در طی سال های 1395-1390 در بیمارستان فاطمه زهرا (س) ساری تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بودند و دچار عفونت پس از عمل شده بودند. بیماران در دو دوره زمانی تقسیم شدند (دوره اول، از سال 1390 تا شهریور1392 و دوره دوم، از مهر 1392 تا پایان اسفند1395 ). در دوره دوم برای تمامی بیماران موپیروسین موضعی بصورت داخل بینی بعنوان روتین بیمارستان تجویز شد. سپس دو گروه براساس یافته‎های دموگرافی، ابتلا به بیماری‏های زمینه ای همچون فشارخون و دیابت، ریسک فاکتورها، بروز عفونت بعد از عمل و نوع و محل عفونت با هم مقایسه شدند. نتایج: درصد عفونت های بیمارستانی از کل عفونت ها در گروه مداخله 26/78% و در گروه کنترل 29/46 % بود (000/0p=). در مطالعه حاضر درصد عفونت محل جراحی در گروه مداخله (74/21%) و در گروه کنترل (71/53 %) بود(000/0p=). ما شاهد یک کاهش معنی دار در بروز عفونت سطحی محل برش (85/1 % در گروه موپیروسین در مقابل 90/10 %در گروه کنترل ، 009/0p= ) ، عفونت سطحی پا (23/1 % در گروه موپیروسین در مقابل 27/7 %در گروه کنترل ، 037/0p= ) ، و عفونت عمقی بافت نرم پا (10/3 % در گروه موپیروسین و 18/18 % در گروه کنترل) بودیم. اگرچه کاهش بروز اندوکاردیت ، عفونت عمقی بافت نرم سینه، عفونت عمقی فاسیا و عضله نیز مشاهده شد اما این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نبود. این در حالی مشاهده شد که مدیاستینیت، پنومونی و سپسیس بالینی در گروه مداخله بطور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود و ما شاهد عدم کارایی و اثربخشی موپیروسین در کاهش میزان این عفونت‏ها بعد از عمل جراحی قلب باز بودیم. بحث: اگر چه پروفیلاکسی استافیلوکوکوس اورئوس نرخ کلی عفونت های استافیلوکوکوس بیمارستانی را کاهش نداد اما به طور معنی داری نرخ عفونت های پوستی و عفونت های عمقی اندام های تحتانی را کاهش داد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر و سایر مطالعات ما نتیجه گرفتیم که درمان موپیروسین درمانی ایمن، مقرون به صرفه و دارای یک اثر حفاظتی در میان حاملین استافیلوکوکوس اورئوس بینی و یک عامل ادجوانت معقول برای پیشگیری از چنین عفونت هایی در حاملین بعد از جراحی ‏باشد. کلمات کلیدی: استافیلئکوکوس اورئوس، موپیروسین، جراحی قلب باز Background :Surgical site infections are one of the most important complications of cardiac surgery, and in 50% of cases, are caused by Staphylococcus aurous or coagulase-negative staphylococci. Staphylococcus aurous, carried on the nose, can be eradicated by the use of intranasal mupirocin. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of intranasal mupirocin in reducing the nasal bacterial colonization and thereby reducing the mediastin, sternum, pulmonary and skin infections after open cardiac surgery.. Methods: The present study is an observational study that was performed by reviewing patients' records that had undergone open heart surgery and had post-operative infection in Fatemeh Zahra Hospital during the years 2011-2015. Patients were divided into two periods (first period, from 2011 to September 2013 and the second period from October 2013 to the end of March 2015). In the second course, for all patients, topical mupirocin was prescribed intra-nasally as a routine in the hospital. Then, two groups were compared based on demographic findings, underlying conditions such as blood pressure and diabetes, risk factors, post-operative infection, and type and location of infection. Results: The two groups had similar demographic characteristics (age, sex) and clinical (BMI and risk factors). The percentage of infections in the intervention group was 78.26% and 46.29% in the control group (p = 0.000).In the present study, the percentage of infection in the surgical site in the intervention group (21.74%) and in the control group (53.71%) (p = 0.000). We observed a significant reduction in the incidence of superficial infection of the incision (1.85% in the mupirocin group versus 10.9% in the control group, p = 0.009), foot superficial infections (23.1% in the mupirocin group versus 27 / 7% in the control group, p = 037), and deep soft tissue infection of the foot (10.3% in the mupirocin group and 18.18% in the control group).Although reduced incidence of endocarditis, an infection of deep soft tissue of the breast, deep fascia and muscle infection was also observed, but this difference was not statistically significant Meanwhile, mediastinitis, pneumonia and clinical sepsis in the intervention group were significantly higher than the control group, and we saw the ineffectiveness and effectiveness of mupirocin in reducing the rate of these infections after open heart surgery. Discussion: Although Staphylococcus aurous prophylaxis, overall rate of Staphylococcus infection in the hospital did not decrease, but significantly reduced the incidence of skin infections and deep infections of the lower extremities. Based on the results of this study and other studies, we concluded that treatment of mupirocin is safe, cost effective, and has a protective effect among Staphylococcus aurous nasal carriers and is a sensible adjuvant to prevent such post-operative infections in carriers

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Additional Information: دکترای تخصصی عفونی
Uncontrolled Keywords: Staphylococcus aurous, mupirocin, open heart surgery. استافیلئکوکوس اورئوس، موپیروسین، جراحی قلب باز
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RC Internal medicine
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 20 Jan 2019 07:53
Last Modified: 20 Jan 2019 07:57
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4268

Actions (login required)

View Item View Item