بررسی مقایسه ای پولیپوزیس بینی با بیماری بواسیر الانف در طب سنتی ایرانی و تأثیراسپری نازال پونه 5/1 درصد در درمان پولیپ بینی Comparative study of nasal polyposis with Bawaseer-e-anff in Iranian Traditional medicine sources and effect of Mentha Longifolia nasal spray 1.5% in treatment of nasal polyp

پروین, بهاره (2018) بررسی مقایسه ای پولیپوزیس بینی با بیماری بواسیر الانف در طب سنتی ایرانی و تأثیراسپری نازال پونه 5/1 درصد در درمان پولیپ بینی Comparative study of nasal polyposis with Bawaseer-e-anff in Iranian Traditional medicine sources and effect of Mentha Longifolia nasal spray 1.5% in treatment of nasal polyp. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

پولیپ‌های بینی‌توده‌های خوش خیم بینی با شیوع 1-4% درصد هستند. پاسخ نامناسب به درمان های مختلف دارویی و جراحی، عودهای مکرر، تأثیر منفی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا از عوارض مهم این بیماری هستند. به نظر می رسد، پولیپ بینی در منابع طب ایرانی به عنوان یکی از انواع یک بیماری به نام «بواسیر الانف» ذکر شده و گیاه پونه (Mentha longifolia) یکی از گیاهان دارویی موثر در درمان آن می باشد. هدف از این مطالعه ابتدا مقایسه پولیپوزیس بینی با بواسیر الانف در طب ایرانی و سپس بررسی تأثیر اسپری نازال پونه 5/1درصد در درمان پولیپ بینی می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول با بررسی در منابع طب ایرانی و کلاسیک و پایگاه های علمی کلیه مطالب مربوط به بیماری بواسیر الانف و پولیپ بینی با استفاده از کلید واژه ها استخراج و دسته بندی شده و پس از تحلیل محتوا جمع بندی گردید. سپس جهت انتخاب گیاه مناسب، کلیه مفردات جمع آوری شده از منابع طب ایرانی بررسی و از میان آن ها گیاه پونه (Mentha Longifolia) انتخاب شد. در مرحله بعد گیاه پونه و پلاسبو به فرم اسپری داخل بینی تهیه شد. تعداد 90 بیمار با سن 18 تا 65 سال با در نظر گرفتن شرایط ورود به مطالعه، به طور تصادفی در دو گروه مساوی (n=45) وارد شدند. از این تعداد 80 نفر (41 نفر در گروه دارو و 39 نفر در گروه پلاسبو) مطالعه را به اتمام رساندند. به بیماران روزانه 2 بار اسپری پونه یا پلاسبو هر بار 2 پاف در هر سوراخ بینی به همراه یک عدد قرص سیتریزین 10 میلی گرم خوراکی به مدت 4 هفته تجویز شد. روند تغییرات سایز پولیپ (با رینوسکوپی و آندوسکوپی تشخیصی) و علائم بیماران با استفاده از پرسشنامه استاندارد (SNOT-22) در زمان های قبل، 2 و 4 هفته بعد از مداخله مورد ارزیابی قرار گرفت. سطح معناداری کمتر یا مساوی 0.05 در نظر گرفته شد و کلیه آنالیزهای آماری با نرم افزار SPSS ویرایش 22 انجام شد. یافته ها: نتایج مرحله اول، بیانگر آن است که بین بیماری بواسیر الانف (به ویژه نوع بلغمی آن) در طب ایرانی و پولیپ بینی در طب نوین از نظر تعریف، سیر بیماری، تظاهرات بالینی وکلیات درمان شباهت های فراوانی دارد از طرفی در کار آزمایی بالینی انجام شده، ارزیابی مداخله بر روی 80 بیمار (40 نفر مرد و 40 نفر زن با میانگین سنی برابر با 06/13 ± 74/44) انجام شد. اختلاف مشاهده شده بین دو گروه از نظر توزیع سن و جنسیت، از نظر آماری معنادار نبود (P>0.05). صرفنظر از گروه مورد مطالعه، روند کاهشی برای میانگین سایز پولیپ و نمره تمام علائمSNOT-22 دیده شد (اثر زمان) (P<0.001). روند کاهشی برای میانگین سایز پولیپ و نمره تمام علائم به جز 3 علامت سرگیجه، کاهش بازدهی واحساس نا‌امیدی یا بی قراری در گروه دارو بیشتر از گروه پلاسبو بوده و اختلاف دوگروه از نظر آماری نیز معنادار بود (P<0.01). در مورد میانگین نمره 3 علامت مذکور، روند کاهش در گروه دارو بیشتر از گروه پلاسبو بوده، ولی اختلاف مشاهده شده از نظر آماری معنادار نبود (P>0.05). نتیجه گیری: با توجه به تشابه تعریف، سیر بیماری، تظاهرات بالینی و کلیات درمان دو بیماری بواسیر الانف و پولیپ بینی به نظر می‌رسد به لحاظ ماهیت نیز این دو بیماری مشابه هم باشند. لذا توصیه می‌گردد با انجام تحقیقات دقیق‌تر و وسیع‌تر در زمینه انواع روش های درمانی بواسیر الانف در منابع معتبر طب ایرانی، روش های درما نی ساده تر، ارزان تر و کم عارضه‌تری به جهان پزشکی ارائه گردد. همچنین با مصرف اسپری نازال پونه در بیماران با پولیپ بینی، تأثیر قابل توجهی در کاهش شدت علائم بالینی و سایز پولیپ و به تبع آن بهبود کیفیت زندگی بیماران در مقایسه با پلاسبو مشاهده شد. لذا به نظر می‌رسد درمان با اسپری نازال پونه با درمان های دارویی شیمیایی و حتی جراحی قابل قیاس باشد و بتوان به عنوان درمان پیشنهادی در مبتلایان به پولیپ بینی از آن استفاده کرد. کلید واژه ها: پولیپ بینی، طب ایرانی، بواسیر الانف، پونه. Nasal polyp is a benign tumor of sinonasal mucosa has a prevalence rate of 1-4% in general population .inappropriate response to medical and surgical treatmentsh, recurrent relapses and negative effect on quality of life are the main complications of this disease. It seems that nasal polyp is known in Persian medicine sources as a type of a disease which is named Bawaseer-e-anff and Mentha Longifolia is one of the herbal drugs which has effect on it. The purpose of this study is comparision of nasal polyp with Bawaseer-e-anff and then evaluation of the effect of Mentha Longifolia nasal spray 1.5% in treatment of nasal polyp. Material and Methods: In the first step, with review in Persian and classic medicine sources information about nasal polyp and Bawaseer-e-anff by using key words were indexed and categorized and then concluded after content analysis. Then for selecting the appropriate herbal drug, all the herbal drugs which were recommended for the treatment of Bawaseer-e-anff in Persian medicine sources evaluated and Mentha Longifolia was selected. In the next step, a double-blinde randomized clinical trial was performed. Among the patients referred to the ENT Clinic of Vali-Asr and Bou-Ali hospitals, 90 patients 18- 65 years of aged with regarding to inclusion criteria accidentally devided into 2 groups (n=45). At the end, 80 patients that 41 patients in drug group and 39 patients in placebo group completed the study. Participants were advised to apply the Mentha Longifolia or placebo nasal spray 2 puffs in each nostril every 12 hours and should also take a single 10 mg Cetrizine tablet once a day for 4 weeks. Changing trend of nasal polyp size (with rhinoscopy and diagnostic endoscopy) and patient’s symptoms based on SNOT-22 before the intervention, 2 and 4 weeks after treatment are evaluated. For all tests P≤ 0.05 was considered significant. SPSS software version 22 was used for statistical analysis. Results: The results show the viewpoints of our wise men of the Bawaseer-e-anff are similar to contents of the modern medicine on nasal polyps in terms of disease definition, clinical symptoms and treatment methods. In the clinical trial, experimental evaluation carried out on 80 patients (40 female and 40 male with an average age of 44.74± 13.06). The difference between 2 groups for demographic criteria (age, sex,) was not statistically significant (p>0.05). Decreasing trend for the mean of polyp size and all items of SNOT-22 questionnaire was detected (time effect) (p<0.001). Decreasing trend for the mean of polyp size and score of all questions of SNOT-22 except dizziness, reduced productivity and Frustrated in drug group was more than placebo and the difference was statistically significant (p<0.01). Decreasing trend for the mean score of dizziness, reduced productivity and Frustrated in drug group was more than placebo but was not statistically significant (p>0.05). Conclusion: Considering the similarity of the definition, clinical symptoms and treatment methods of the Bawaseer-e-anff with nasal polyp, these two diseases seem to be similar in nature. Therefore, it is recommended to offer simple, cheaper and less complicated procedures to the medical world by conducting more detailed and extensive research on the types of Bawaseer-e-anff treatments in the relevant Persian medicine sources. Based on the results a significant effect was observed in decrese the severity of the clinical symptoms and nasal polyp size and consequently improvment in the quality of life of the patients after the use of 1.5% Mentha Longifolia nasal spray compared with placebo. It appears that the treatment with Mentha Longifolia nasal spray to be comparable with chemical drugs and even surgery and can be use as a suggested treatment in the future

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Additional Information: دکترای تخصصی طب سنتی
Uncontrolled Keywords: Nasal polyp, Persian medicine, Bawaseer-e-anff, Mentha longifolia پولیپ بینی، طب ایرانی، بواسیر الانف، پونه.
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 19 Jan 2019 08:01
Last Modified: 19 Jan 2019 08:01
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4257

Actions (login required)

View Item View Item