مقایسه دو رژیم پیشگیری کننده از عفونت محل جراحی "مروپنم به همراه تیکوپلانین" با رژیم استاندارد "سفازولین " در بیماران تحت اعمال جراحی قلب باز A comparative study of two surgical site infection prophylactic regimens (Meropenem plus Teicoplanin) with the standard regimen Cefazolin in patients undergoing heart open surgeries

افخمی, سوده (2018) مقایسه دو رژیم پیشگیری کننده از عفونت محل جراحی "مروپنم به همراه تیکوپلانین" با رژیم استاندارد "سفازولین " در بیماران تحت اعمال جراحی قلب باز A comparative study of two surgical site infection prophylactic regimens (Meropenem plus Teicoplanin) with the standard regimen Cefazolin in patients undergoing heart open surgeries. Doctoral thesis, دانشکده داروسازی.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه: عفونت محل جراحی نوعی از عفونت است که تا 30 روزپس ازجراحی رخ می دهد و باعث بروز مشکلات جدی و تحمیل هزینه های اضافه هم به بیمار و هم به بیمارستان می شود. انتخاب رژیم پیشگیری کننده مناسب که هم میکروارگانیسم های مربوط را پوشش بدهد هم عوارض جانبی کمتری را باعث شود ازاهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از این مطالعه مقایسه رژیم استاندارد و کم هزینه تر سفازولین با رژیم جدیدتر ولی پرهزینه تر و پرعارضه تر مروپنم و تیکوپلانین که به طور معمول برای بیماران تحت اعمال جراحی قلب باز در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران تجویز می شد، بود. روش: درکارآزمایی تصادفی کنترل شده حاضر تعداد 60 بیمار تحت اعمال جراحی قلب باز در دوگروه تصادفی قرار گرفتند. گروه اول، 2 گرم سفازولین وریدی60 دقیقه قبل از جراحی و سپس 1 گرم هر 8 ساعت برای 48 ساعت پس از آن دریافت کرد. گروه دوم، 60 دقیقه قبل از جراحی 500میلی گرم مروپنم هر 8 ساعت تا 48 ساعت پس از جراحی و 400 میلی گرم تیکوپلانین هر12 ساعت برای 3 دوز و سپس هر 24 ساعت به میزان یک دوز دریافت کرد.تشخیص عفونت توسط جراح انجام شد. همه بیماران تا 1 ماه پس از جراحی دنبال شدند.نتایج آماری با 05/0>p_value معنی دار تلقی گردید. نتایج: تعداد 4 بیمار دچار عفونت (33/13% کل بیماران هر گروه) درهر 2گروه مشاهده شد. اطلاعات دموگرافیک بیماران تفاوت معنی داری نداشت. هیچ تفاوتمعنی داری در بروز عفونت سطحی یا عمقی بین دو گروه وجود نداشت(465/0:p_ value).1 بیمار در گروه سفازولین فوت شد. بحث:این مطالعه شواهد کافی برای رد فرضیه برابری اثر بخشی دو رژیم در پیشگیری از عفونت محل جراحی به دست نیاورد. با این حال با توجه به میکروارگانیسم های به دست آمده از کشت بیماران، پیشنهاد می شود از بیماران تست بینی به عمل آید تا افرادی که استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین دارند شناسایی گردند و برای آن ها ونکومایسین استفاده شود. هم چنین با توجه به مقاومت میکروارگانیسم های مختلف به سفازولین، برای افرادی که از نظر بالینی در وضعیت ناپایدار و پر خطر به سر می برند رژیم جایگزین پیشنهاد می شود. A Comparitive study of two surgical site infection prophylactic regimens (Meropenem plus Teicoplanin) with the standard regimen Cefazolin in patients undergoing heart open surgeries Introduction: surgical site infection is a type of infection which occurs within 30 days after surgeries and cause major problems. It is crucial to choose a prophylactic regimen which both covers the probable microorganisms and causes fewer side effects. The aim of this study was to compare the standardregimen of Cefazolin, recommended by guidelines with the much more regimen Teicoplanin and Meropenem which was the routine regimen for the patients who underwent cardiac open surgeries in Masih Daneshvari's hospital, Tehran, Iran. Method: in the present trial 60 patients undergone heart open surgeries were randomized into two groups, Cefazolin arm received 2 grams of IV Cefazolin 60 minutes prior to incision and then 1 gram every 8 hours for 48 hours. The Teicoplanin and Meropenem arm received 500 milligrams of Meropenem every 8 hours and 400 milligram of Teicoplanin every 12 hours for 3 doses and then every 24 hours. The primary objective was to compare the incidence of surgical site infection between the two groups. The secondary objective was to consider the rate of mortality and determine if there is a difference between the incidence of superficial and deep wound infection. Results: A total of 60 patients undergone heart open surgeries were randomized and received either Cefazolin or Meropenem and Teicoplanin. 4 infections (13.33%) were observed in each group. Conclusion: The current study did not find enough proof to reject the hypothesis of the two prophylactic regimens' equal effectiveness in prevention of surgical site infection.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: دکترای داروسازی
Uncontrolled Keywords: Surgical site infection, heart open surgeries, Cefazolin, Meropenem, Teicoplanin عفونت محل جراحی، عمل های قلب باز، سفازولین، مروپنم، تیکوپلانین
Subjects: R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 19 Jan 2019 06:59
Last Modified: 19 Jan 2019 06:59
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4254

Actions (login required)

View Item View Item