مقایسه پارامترهای سونوگرافی داپلر جریان خون رحمی- تخمدانی در طول فاز لوتئال میانی در زنان با ناباروری بدون علت و زنان سالم

نجفی اصل, زهرا (2018) مقایسه پارامترهای سونوگرافی داپلر جریان خون رحمی- تخمدانی در طول فاز لوتئال میانی در زنان با ناباروری بدون علت و زنان سالم. Post-Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه: پرفیوژن رحمی و تخمدان ممکن است نقش مهمی را در اتیوپاتوژنز ناباروری بدون علت ایفا کنند. به منظور ارزیابی نقش جریان خون رحمی و تخمدان در اتیوپاتوژنز ناباروری بدون علت، پارامترهای کالرداپلر ترانس واژینال شریان رحمی و تخمدان در دوره‏ی اطراف تخمک گذاری-فاز لوتئال میانی اندازه گیری شد و با کنترل‏های بارور مقایسه شد. مواد و روش‎ها: مطالعه ی حاضر یک مطالعه‏ی مورد-شاهد است که بر روی 40 زن 40 – 20 سال ، در دو گروه 20 نفره مورد ( زنان با ناباروری بدون علت) و شاهد (زنان سالم و با سابقه حاملگی یک سال اخیر) انجام شد. سونوگرافی کالر داپلر ترانس واژینال در روز 18-21 سیکل قاعدگی و با یک مبدل MHz9 انجام و شاخص های گسیختگی (PI) و مقاومت (RI) شریان های رحمی و تخمدانی دو طرف، ضخامت اندومتر و حجم تخمدان برای تمامی نمونه ها اندازه گیری شده و بین دو گروه مقایسه شد. نتایج: هیچ تفاوت معنی داری بین دو گروه در سن، BMI، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، وضعیت و طول چرخه قاعدگی وجود نداشت. زنان با ناباروری بدون علت دارای شاخص PI و RI بالاتر شریان رحمی وEDV شریان رحمی پایین تر و PI و RI شریان تخمدان راست بالاتر معنی داری در مقایسه با همتایان بارور همسان در سنشان بودند. بحث: با توجه به پارامترهای داپلر، بیماران با ناباروری بدون علت، دارای ایمپدانس جریان خون بالایی در شریان‏های رحمی و تخمدان بودند که به این معنی است که جریان خون در اطراف فاز تخمک گذاری- فاز لوتئال میانی در این بیماران کمتر از کنترل‏های بارور می‏باشد. این یافته‏ها نشان می‏دهد که پرفیوژن اندومتر و تخمدان ممکن است نقش مهمی را در اتیوپاتوژنز ناباروری بدون علت ایفا کند. مطالعات بیشتری برای حمایت از این نتیجه گیری و برای ارزیابی نقش احتمالی داروهای افزایش دهنده پرفیوژن در افزایش جریان خون رحمی و تخمدان و افزایش احتمال حاملگی نیاز می‏باشد. چکیده انگلیسی English Abstract Background: Uterine and ovarian perfusion may play an important role in the etiopathogenesis of unexplained infertility. In order to assess the contribution of uterine and ovarian blood flow in the etiopathogenesis of unexplained infertility mid luteal-peri-implantation period uterine and ovary arteries transvaginal color Doppler parameters were measured and compared with fertile controls. Material and Methods: The present study was a case-control study. Two groups each of 20 cases and aged 20-40 years were studied. A control group of fertile women with a history of pregnancy in last year and a study group of women with unexplained infertility were included. Trans-vaginal color Doppler ultrasound with a 9 MHz transducer was done at days 18-21 of the cycle and uterine and ovarian arteries resistance and pulsation indices on both sides, endometrial thickness and ovarian volume were measured for all specimens and compared between the two groups. Results: There was no significant difference between the two groups in age, BMI, systolic and diastolic blood pressure, and status and length of menstrual cycle. Women with unexplained infertility had significantly higher uterine artery PI and RI and significantly lower EDV uterine artery as well as had significantly higher right ovarian artery PI and RI in comparison with fertile controls. Conclusion: According to Doppler parameters, patients with unexplained infertility had high blood flow impedance in the uterus and ovary arteries, which means that the blood flow midluteal-peri-implantation phase in these patients was less than controls fertile. These findings suggest that endometrial and ovarian perfusion may play an important role in the etiopathogenesis of unexplained infertility. More studies are needed to support this conclusion and to assess the possible role of perfusion enhancing drugs in increasing uterine and ovarian blood flow and increasing the probability of gestation. Keywords:. unexplained infertility, transvaginal color Doppler, uterine arterial blood flow, ovarian arterial blood flow

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Additional Information: دکترای تخصصی رادیولوژی
Uncontrolled Keywords: unexplained infertility, transvaginal color Doppler, uterine arterial blood flow, ovarian arterial blood flow : ناباروری بدون علت، سونوگرافی کالر داپلر، جریان خون شریان رحمی، جریان خون شریان تخمدان : ناباروری بدون علت، سونوگرافی کالر داپلر، جریان خون شریان رحمی، جریان خون شریان تخمدان : ناباروری بدون علت، سونوگرافی کالر داپلر، جریان خون شریان رحمی، جریان خون شریان تخمدان
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 16 Jan 2019 09:36
Last Modified: 16 Jan 2019 11:43
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4246

Actions (login required)

View Item View Item