بررسی و مقایسه تاثیر فرولیک اسید و پرالیدواکسیم بر فعالیت آنزیم استیل کولین استراز، کاهش میزان مرگ و میر و استرس اکسیداتیو ناشی ازمسمومیت حاد سم ارگانوفسفره دیازینون در موش سوری

یعقوبی بکلر, سعید (2018) بررسی و مقایسه تاثیر فرولیک اسید و پرالیدواکسیم بر فعالیت آنزیم استیل کولین استراز، کاهش میزان مرگ و میر و استرس اکسیداتیو ناشی ازمسمومیت حاد سم ارگانوفسفره دیازینون در موش سوری. Masters thesis, دانشکده داروسازی.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه: ديازينون از پركاربردترين سموم ارگانوفسفره مي باشد كه باعث ايجاد استرس اكسيداتيو و پراكسيداسيون ليپيدي مي گردد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه تاثیر فرولیک اسید و پرالیدواکسیم بر فعالیت آنزیم استیل کولین استراز، کاهش میزان مرگ و میر و استرس اکسیداتیوناشی ازمسمومیت حاد سم ارگانوفسفره دیازینون در موش سوری می باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه روي موشهاي سوری نر در محدوده ي وزني25 -35 گرم انجام شد. حیوانات به طورتصادفی به 11 گروه (6تایی) تقسیم شده بودند و تزريقات داخل صفاقي به صورت زير انجام شد : گروه ها شامل گروه کنترل منفی (نرمال سالین) گروه( دیازینون mg/kg120)، گروه پرالیدوکسیم (دیازینون +پرالیدوکسیم mg/kg20) 4- گروه (دیازینون + آتروپین 10میلی گرم) گروه 6-7-5- (دیازینون+ اسید فرولیک 50، 100، 200میلی گرم بر کیلو گرم) گروه های 8-9-10- گروه (آتروپین mg/kg 10 + پرالیدوکسیم + اسید فرولیک 50 ،100،200میلی گرم بر کیلوگرم ) 11- گروه (آتروپین + پرالیدوکسیم).3 ساعت و24 ساعت پس از آخرین تزریق با بيهوش نمودن حيوانات، خون گیری انجام شده و نمونه های خونی را به مدت 5 دقیقه سانتریفوژکرده (5000 RPM) تا گلبولهای قرمز و پلاسما جدا گردیده و بر روی هر کدام جدا گانه میزان فعالیت FRAP، MDA، گروه های تیول پلاسما (SH)، آنزیم گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز (GGT) و میزان مهار آنزيم كولين استراز (به روش Elman) انجام گردید. يافته ها دراین مطالعه میزان LD50 بدست آمده برای دیازینون mg/kg 4/117 بود. از میان گروه های دریافت کننده فرولیک اسید، گروه های دریافت کننده ATR+PAM+F100, ATR+PAM+F200)) (%16.6) و همچنین گروه دریافت کننده (DZ+F200) %33.3 میزان مرگ ومیر رانشان داده اند. نتايج حاصل از اثر ديازينون و فرولیک اسید بر میزان فعالیت FRAP، MDA، گروه های تیول پلاسما (SH)، آنزیم گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز (GGT) و استيل كولين استراز خون نشان می دهد که دیازینون در مقايسه با گروه كنترل باعث كاهش سطح كولين استراز خون، کاهش سطح FRAP، کاهش فعالیت گروه های تیول پلاسما (SH)،افزایش میزان MDA، افزایش میزان فعالیت GGT گردید و دریافت فرولیک اسید سبب به طور معنادار سبب بهبود پارامترهای فوق گردید. استنتاج: فرولیک اسید باعث بهبود مهار استیل کولین استراز و وضعیت آنتی اکسیدانتی بدن در مقابل سم ارگانوفسفره دیازینون گردید واز طریق کاهش استرس اکسیداتیو ایجاد شده در سميت زدايي راديكال هاي آزاد ناشي ازديازينون موثر بود. Diazinon is one of the most common organophosphorus pesticides that causes oxidative stress and lipid peroxidation. The aim of this study was to evaluate the effect of ferulic acid and pralidoxime on the activity of acetylcholinesterase enzymes, decreasing the mortality and oxidative stress of acute osmosis of organophosphate diazinon in mice. Material and Methods: This study was performed on male mices in the range of 35- 25 g. Animals were randomly divided into 11 groups (6) and intraperitoneal injections were performed as follows: The groups included the negative control group (normal saline) (diazinon 120 mg / kg), perlidoxime group (diazinon + pralidoxime 20 mg / kg), 4- group (diazinon + atropine 10 mg), 5-7 (diazinon + ferricilic acid) 50, 100, 200 mg / kg) Groups 8-9-10 (Atropine 10 mg / kg perlidoxime + Ferricolide 50, 100,200 mg / kg) Group 11 (Atropine + Pralidoxime) .3 Hours And 24 hours after the last injection, anesthetizing blood samples were taken and blood samples were centrifuged (5,000 RPM) for 5 minutes to the red blood cells and plasma, and each of the separate groups of FRAP, MDA, group activity Paul Bridge Sama (SH), enzymes gamma-glutamyl trans peptidase (GGT) and inhibition of AChE (by Elman) was performed. findings In this study, LD50 was 120 mg / kg for diazinon. Among the groups receiving frolic acid, the groups receiving ATR + PAM + F100, ATR + PAM + F200 (16.6%) and the recipient group (DZ + F200) had a 33.3% mortality rate. The results of the effect of diazinon and frolic acid on the activity of FRAP, MDA, plasma thiol (SH), gamma glutamyl trans peptidase (GGT) and blood acetylcholinesterase enzymes show that diazinon decreases choline levels in comparison to control group Blood esophageal depletion, decreased FRAP level, decreased activity of plasma thiol groups (SH), increased MDA levels, increased GGT activity, and ferric acid production significantly improved these parameters. Conclusion: Frolic acid improves the control of acetylcholinesterase and antioxidant status of the body against organophosphorus diazinon, and was effective in reducing the oxidative stress caused by detoxification of free radicals induced by diazinon.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Organophosphate, Diazinon, Frolic Acid, Antioxidant, Oارگانوفسفره دیازینون، فرولیک اسید، آنتی اکسیدان، استرس اکسیداتیوxidative Stress
Subjects: R Medicine > RS Pharmacy and materia medica
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 15 Jan 2019 07:21
Last Modified: 15 Jan 2019 07:21
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4230

Actions (login required)

View Item View Item