مقایسه کیفیت زندگی در مبتلایان زگیل مقعدی-تناسلی با گروه شاهد Comparison of quality of life in reproductive-venereal warts with control group

باقری, سحر (2018) مقایسه کیفیت زندگی در مبتلایان زگیل مقعدی-تناسلی با گروه شاهد Comparison of quality of life in reproductive-venereal warts with control group. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

زگیل های تناسلی مقعدی یکی از شکایت های شایع در مراجعان به کلینیک های پوست, اورولوژی و زنان می باشد براساس مطالعات اپیدمیولوژیک زگیل تناسلی شایع ترین عفونت قابل انتقال جنسی در آمریکاست که 1% جمعیت فعال از نظر جنسی در آمریکا مبتلا به زگیل بوده و از طرفی در دنیا بیش از 30 میلیون نفر مبتلا به آن هستند. شانس ابتلا به آن در گروه فعال جنسی در طول عمر بیش از 50% می باشد و شیوع آن در دو دهه ی گذشته 4 برابر شده است. بنابر مطالعات قبلی, این بیماری کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده و باعث تحمیل هزینه های مالی بر سیستم های بهداشتی می شود. مطالعه حاضر یک مطالعه مورد شاهدی است که در آن کیفیت زندگی 65 بیمار مبتلا به زگیل مقعدی تناسلی با 65 فرد سالم از طریق پرسشنامه کیفیت زندگی (WHOQOL-BREF) که پایایی و روایی آن طبق مطالعات گذشته تایید شده مقایسه شده است. برطبق یافته ها,بین متغیرهای عفونت جنسی, ابتلا شریک جنسی به زگیل مقعدی تناسلی و گروه شاهد و بیمار ارتباط معناداری وجود دارد (p<0.05). تفاوت معناداری بین میانه نمره فعالیت جسمی در دو گروه هزینه مصرفی کم و هزینه زیاد وجود دارد (p=0.02) ولی بین نمرات سلامت روحی در دو گروه هزینه مصرفی کم و زیاد تفاوت معناداری از نظر آماری وجود ندارد (p=0.09) . تفاوت معناداری بین میانگین و انحراف معیار نمرات سلامت جسمی (p=0.14)و نمرات سلامت روحی(p=0.93)در دو گروه شاهد و بیمار وجود ندارد. تفاوت معناداری بین میانگین نمره سلامت جسمی در دو گروه بیماران با شدت کم و زیاد وجود ندارد (p=0.13) ولی بین نمره سلامت روحی در دو گروه بیماران با شدت کم و زیاد تفاوت معناداری از نظر آماری وجود دارد (P=0.01) . نمرات سلامت جسمی و روحی در کل نمونه ارتباط معنادار با جنسیت دارد به طوریکه در جنس زن سطح سلامت جسمی و روحی پایینتر از جنس مرد می باشد(p<0.005) .میانگین نمره سلامت جسمی بیماران در گروه زن با رابطه معناداری پایینتر از گروه مرد می باشد(p=0.001) اما میانگین نمره سلامت روحی بیماران زن و مرد تفاوت معناداری ندارد (p=0.18). در گروه شاهد نمره سلامت جسمی و روحی در دو گروه زن و مرد تفاوت معناداری یافت شد, به عبارت دیگر نمره سلامت جسمی(p=0.21) و روحی (p=0.041) در جنس زن پایینتر از جنس زن بوده است. در نتیجه سلامت جسمی در زنان ,هردو گروه شاهد و بیمار, بطور معناداری پایینتر از مردان می باشد. اما سلامت روحی صرفا در گروه بیماران مونث پایینتر بوده و بر طبق آنالیز پرسشنامه WHOQOL-BREFبیماری بر روی کیفیت زندگی مردان تاثیری نگذاشته است. چکیده انگلیسی Reproductive genital warts are one of the most common complaints in patients referring to skin clinics, urology and women. According to epidemiological studies, genital warts are the most common sexually transmitted infection in the United States, with 1% of the sexually active population in the United States having warts and The side has more than 30 million people in the world. The chance of having it in the active sex group over a lifetime of more than 50% is its prevalence over the past two decades. According to previous studies, the disease affects people's quality of life and imposes financial costs on health systems.The present study is a case-control study in which the quality of life of 65 genital warts with 65 healthy people is compared with the WHOQOL-BREF, which has been confirmed in accordance with previous studies.According to the findings, there is a significant relationship between sexually transmitted infections, sexual partner with genital warts and control and patient groups (p <0.05). There is a significant difference between the mean score of physical activity in two groups of low cost and high cost (p = 0.02). However, there is no significant difference between mental health scores in both low and high cost consuming groups (p = 0.09). There was no significant difference between the mean and standard deviation of physical health scores (p = 0.14) and mental health scores (p = 0.93) in the control and patient groups. There was no significant difference between the mean score of physical health in the two groups of patients with low and high levels of severity (p = 0.13). However, there was a significant difference between mental health scores in two groups of patients with low and high levels of severity (P = 0.01). Physical and mental health scores in the whole sample have a significant relationship with gender, so that in female sex, physical and mental health is lower than that of male (p <0.005). The mean score of physical health of patients in the female group was significantly lower than that of the male group (P = 0.001), but the mean score of mental health of male and female patients was not significantly different (p = 0.18). In the control group, a significant difference was found between the physical and mental health scores in the two groups of women and men. In other words, the score of physical health (p = 0.21) and mental (p = 0.041) was lower in female sex. As a result, the physical health of women, both the control and the patient, is significantly lower than that of men. But mental health was only lower in female patients and according to the WHOQOL-BREF questionnaire analysis, the disease did not affect the quality of life of men.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords: زگیل مقعدی - وه شاهد- کیفیت زندگی بیماران- یل مقعدی- تناسلی
Subjects: R Medicine > RL Dermatology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 15 Jan 2019 05:02
Last Modified: 15 Jan 2019 05:02
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4222

Actions (login required)

View Item View Item