بررسی همبستگی حمایت اجتماعی با اضطراب و افسردگی در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بهشهر در سال1397

نقیبی, ساجده سادات (2018) بررسی همبستگی حمایت اجتماعی با اضطراب و افسردگی در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بهشهر در سال1397. Doctoral thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه و هدف: افسردگی و اضطراب از علل ناتوانی در سنین بالا است که عواملی نظیر از دست دادن همسر، زندگی به تنهایی و طولانی مدت در منزل یا در مؤسسات ویژه، بازنشستگی و عدم حمایت اجتماعی را در بروز آن و همچنین، روحیه سالمندان مؤثر دانسته اند. هدف بررسی همبستگی حمایت اجتماعی با اضطراب و افسردگی در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری بهشهر در سال 97 گرفت. مواد و روش: روش مورد مطالعه در این تحقیق توصیفی همبستگی است. حجم نمونه 157 نفر بود. نمونه ها از سالمند بالای 60 سال مراجعه کننده به شش مراکز بهداشتی درمانی مستقر در شهر بهشهر جمع اوری شده است . ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت (MOS) و پرسشنامه مقیاس اضطراب و افسردگی(HADS) بوده است. پرسشنامه حمایت اجتماعی شامل ۱۹ ماده حمایت عملکردی است که ۴ بعد از حمایت اجتماعی را در یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای اندازه می‌گیرد پایین ترین امتیاز در این آزمون 19 و بیشترین امتیاز 95 است. نتایج: 157سالمند بالای 60 سال مورد مطالعه قرار گرفتند که 69 نفر (3/43 درصد) زن و 88 نفر (7/56 درصد) مرد بودند. میانگین سن جمعیت مورد مطالعه 78/3  35/65 بود. ماکزیمم سن 78 سال و مینیمم سن 60 سال بوده است. 8/40 درصد از سالمندان مورد مطالعه دارای اضطراب بودند. 9/52 درصد از سالمندان مورد مطالعه از جهت اضطراب وضعیت بینابین و 4/6 درصد از حالت نرمال برخوردار بودند. 1/47 درصد از سالمندان مورد مطالعه دارای افسردگی بودند. 8/47 درصد در وضعیت بینابین و 1/5 درصد در حالت نرمال بودند. میانگین نمره حمایت اجتماعی در سالمندان مورد مطالعه 31/8  4/64 بود. میانگین نمره حمایت اجتماعی بر حسب حیطه های پنج گانه شامل:حمایت هیجانی 24/447/26، حمایت ملموس 79/26/14، تامل مثبت 79/2 57/10، حیطه مهربانی 8/182/9 بوده است. در مطالعه حاضر بین حمایت اجتماعی و افسردگی و اضطراب و سن همبستگی معکوس وجود داشت. با افزایش نمره اضطراب، نمره حمایت اجتماعی کاهش می یابد. ارتباط بین حمایت اجتماعی با سن، زندگی به صورت تنهایی، سایر گروه های شغلی، اضطراب در دو حالت بینابین و بیماری معنی دار بوده است. بحث: مطالعه حاضر نشان داد اغلب مؤلفه های حمایت اجتماعی با افسردگی و اضطراب در سالمندان مشترک و مرتبط می باشند. از آنجائیکه حمایت اجتماعی یکی از عوامل مهم و اثر گذاری بر سلامت روانی سالمندان می باشد. بنابراین در راستای ارتقای سطح سلامت سالمندان در جامعه و کاهش موارد اضطراب و افسردگی درآنان لزوم توجه به جنبه های مختلف حمایت اجتماعی در ابعاد خانوادگی، اجتماعی و ... بعنوان یک سرمایه اجتماعی بسیار مورد تأکید است. Introduction & Objective: Depression and anxiety are the causes of disability in aged people, which causes factors such as losing a spouse, living alone and for a long time at home or in special institutions, retirement and lack of social support in it, as well as effective spirits of elderly people. They have known. The purpose of the study was to investigate the correlation between social support and anxiety and depression in the elderly referred to urban health centers in Behshahr in 2018. Materials and Methods :The method used in this study is descriptive correlations. The sample size was 157 aged people. Samples were collected from elderly over 60 years old who referred to six health centers located in Behshahr city.The data were collected by two questionnaires: Sherborne & Stewart Social Support Questionnaire (MOS) and Anxiety and Depression Scale (HADS) questionnaire. The social support questionnaire includes 19 functional support measures that measure 4 social support at a 5-point Likert scale, the lowest score in this test is 19, and the highest score is 95. Results 157 aged people more than 60 years old were studied, 69 (43.3%) were female and 88 (56.7%) were male. The mean age of the population was 65.353.78. The maximum age was 78 years and the minimum age was 60 years. 40.8% of the elderly had anxiety. 52.9% of the elderly were in the middle position with anxiety and 6.4% had normal condition. 47.1% of the elderly had depression. 47.8% in the middle position and 5.1% in the normal state. Mean score of social support in elderly was 64.4±8.3. The mean score of social support in terms of five areas has been: emotional support 26.47±4.24, concrete support 14.6±14.71, positive reflection 10.55±2.79, kindness range 82.8±1.8, 9. In the present study, there was a reverse correlation between social support and depression and anxiety and age. With the increase in anxiety score, the score for social support is reduced. The relationship between social support with age, loneliness, other occupational groups, anxiety in both intermediate and illnesses has been meaningful. Discussion: The present study showed that most social support components are associated with depression and anxiety in elderly . Because, social support is one of the important factors affecting the mental health of the elderly. Thus, in order to promote the health of the elderly in society and to reduce the cases of anxiety and depression, the need to pay attention to various aspects of social support in the family, social and ... as a social capital is highly emphasized.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords: elderly, anxiety, depression, social support سالمندان، اضطراب، افسردگی، حمایت اجتماعی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 14 Jan 2019 10:13
Last Modified: 14 Jan 2019 10:13
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4219

Actions (login required)

View Item View Item