بررسی بیان و نقش گیرنده های مهاری PD-1 و TIM-3 در لنفوسیتهای T بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

کوهینی, زهره (2018) بررسی بیان و نقش گیرنده های مهاری PD-1 و TIM-3 در لنفوسیتهای T بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید. Masters thesis, دانشکده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

اهداف: آرتریت روماتوئید (Rheumatoid Arthritis-RA) یکی ازمهمترین بیماریهای خودایمنی سیستمیک میباشد که با التهاب مداوم در مفاصل و در نتیجه تخریب مفاصل درگیر و همچنین اختلالات قلبی و عروقی مشخص میشود. سلولهای خودواکنشگر T در مفاصل شروع به تخریب و ترشح سایتوکاینهای التهابی کرده و آنچه که مشخص است بهم خوردن تعادل میان پاسخ های ایمنی و مهار آنهاست. نقص در مهار سلولهای خودواکنشگر به دلیل نقص در سلولهایی همانند سلولهای تنطیمی باعث ایجاد پاسخ های ایمنی لجام گسیخته میشود. در این مطالعه، بیان و نقش دو مولکول مهاری Tim-3 و PD-1 در سلولهای T-CD4+ بیماران مبتلا به RA و افراد کنترل بررسی شده است. روشها: در این مطالعه 37 بیمار RA و 31 فرد داوطلب سالم به عنوان گروه کنترل که از نظر سن و جنس یکسان سازی شده اند، مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران از نظر امتیاز فعالیت بیماری، در دسته بیماران با فعالیت کم یا متوسط قرارداشته اند. از تمامی افراد مورد مطالعه سلولهای تک هسته ای خون محیطی (PBMCs) جداسازی شده و برای آزمایشات بعدی استفاده گردید. فراوانی سلولهای CD4+ T، Tim-3+ CD4+ T، PD-1+ CD4+ T و سلولهای Tim-3+ PD-1+ CD4+ T بوسیله فلوسیتومتری سه رنگ مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه PBMCs به منظور بررسی تولید سایتوکاینهای TNF-α, IFN-, IL-17 و IL-10، با PMA/ionomycin تحریک و بوسیله تکنیک ELISA بررسی شدند. نتایج: فراوانی سلولهایCD4+ T و , PD-1+ CD4+ Tهمچنین سلولهای Tim-3+ PD-1+ CD4+ T ، در بیماران نسبت به گروه کنترل، افزایش معناداری را نشان داد و این در حالیست که افزایش بدست آمده از فراوانی سلولهای Tim-3+ CD4+ T در بیماران نسبت به گروه کنترل معنادار نشد. میان درصد سلولهای Tim-3+ CD4+ T و همچنین سلولهای Tim-3+ PD-1+ CD4+ T با امتیاز فعالیت بیماری ارتباط معکوس و معناداری مشاهده گردید. سلولهای T در بیماران RA به تولید بیشتری از سایتوکاین های TNF-α , IFN- ,IL-17 و IL-10 میپردازند. این درحالیست که افزایش در تولید سه سایتوکاین ,TNF-α IFN- و IL-17 معنی دار میباشد. ارتباط میان تولید سایتوکاین TNF-α و همچنین IL-17 با امتیاز فعالیت بیماری، یک ارتباط مستقیم معنادار میباشد. نتیجه گیری: نتایج ما نشان میدهد که سیستم ایمنی در مقابل کلونهای خودواکنشگر T به تقویت بخش تنظیمی خود میپردازد و این درحالیست که غالبا موفق به مهار کامل لنفوسیت های T خودواکنشگر نشده و روند التهابات در این بیماری سیری رو به پیشرفت را طی میکند. سلولهای خودواکنشگر T در بیماران به تولید سایتوکاینهای پیش التهابی ادامه میدهد. میتوانیم پیشنهاد کنیم که بیان بیشتر مارکرهای مهاری روی این سلولها و همچنین بیان همزمان این دو مولکول مهاری روی سلولهای CD4+ T (که در نتایج ما در گروه بیماران افزایش معناداری در مقایسه با گروه کنترل و همچنین ارتباط معکوس معنا داری با شدت بیماری دارد)، از دسته فرآیندهای تنظیمی هستند که سیستم ایمنی بدن جهت حفظ هموستاز اعمال میکند. نفش حفاظتی این دو مارکر مهاری به عنوان بخشی از مکانیسم فیدبکی معرفی میگردد که سیستم ایمنی جهت کنترل شرایط و سرکوب سلولهای خودواکنشکر به کار میگیرد. این مطالعه میتواند در ایمونوتراپی RA بر مبنای استفاده از مارکرهای مهاری، سودمند واقع گردد. Background: Rheumatoid arthritis (RA) is one of the most important systemic autoimmune diseases characterized by continuous inflammation in the joints resulting destruction of the joints involved, as well as cardiovascular disorders. Self-reactivie T-cells in joints begin to degrade and secrete inflammatory cytokines and break the peripheral immune tolerance. Defect in inhibition of self-reactive T-cells, which may be due to the defects in regulatory cells, causes uncontroled immune responses. In this study, the expression and role of two inhibitory molecules Tim-3 and PD-1 on CD4+ T cells of patients with rheumatoid arthritis were investigated. Methods: In this study, 37 RA patients and 31 age- and sex-mathed healthy volunteers were included. Disease activity score (DAS28) were determined for all RA patients. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated from all subjects and used for further experiments. Frequency of CD4+, Tim-3+/CD4+, PD-1+/CD4+ and Tim-3+/PD-1+/CD4+ T cells was evaluated by an optimized three-color flow cytometry method. Isolated PBMCs were cultured and stimulated with PMA/ionomycin to measure the the production of TNF-α, IFN-γ, IL-17, and IL-10 cytokines in culture supernatants. The concentration of all cytolined was measured by ELISA. Results: The frequency of CD4+, PD-1+/CD4+ and Tim-3+/PD-1+/CD4+ T cells was significantly higher in patients than those of control group. The frequency of Tim-3+/CD4+ T cells was also higher in RA patients but was not significant. Inverse significant correlations were found between the percentage of Tim-3+/CD4+ and Tim-3+/PD-1+/CD4+ T cells with the score of the disease activity. T cells in RA patients produced more significant TNF-α, IFN-γ and IL-17 cytokines than control group. Although the production of IL-10 was found higher in RA patients, the difference was not statistically significant. Significant direct associations were found between the production of TNF-α and IL-17 with disease activity score of rheumatoid arthritis patients. Conclusion: Our results indicate that the host immune system regulate itself to control the functions of self-reactive T cells in this autoimmunne disorder, but fail to completely control the response of auto-reactive T lymphocytes and the process of inflammation. The protective effects of Tim-3 and PD-1 in disease progresstion of RA patients demonstrate the feedback mechanisms of immune system to control the disease and suppress the functions of self-reactive clones. The results obtaned from this study can be useful for RA immunotherapy based on targeting of checkpoint inhibitory molecules.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: آرتریت روماتوئید،Tim-3, PD-1 ، DAS28 Rheumatoid arthritis, PD-1, Tim-3, DAS28
Subjects: R Medicine > RB Pathology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 14 Jan 2019 07:00
Last Modified: 14 Jan 2019 07:00
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4213

Actions (login required)

View Item View Item