بررسی وضعیت مدیریت باروری در زنان و مردان متأهل 49-15 ساله در جنوب شهر تهران در سال1396 Fertility management in married women and men 15-49 years in Tehran in 1396

زنده دل, مژگان (2018) بررسی وضعیت مدیریت باروری در زنان و مردان متأهل 49-15 ساله در جنوب شهر تهران در سال1396 Fertility management in married women and men 15-49 years in Tehran in 1396. Masters thesis, دانشکده پرستاری.

Full text not available from this repository.

Abstract

سابقه و هدف: مدیریت باروری شامل داشتن برنامه‌ی باروری مناسب، پیشگیری از بارداری ناخواسته و سقط القایی و مواجهه مناسب با ناباروری می‌باشد. از پیامدهای عدم توجه به مدیریت باروری، کاهش ویا افزایش نرخ باروری می¬باشد در مورد وضعیت مدیریت باروری جامعه ایرانی بعد از تغییر رویکرد باروری در ایران، اطلاعات اندکی موجود است. هدف از این مطالعه توصیفی، وضعیت مدیریت باروری زنان و مردان متأهل سنین باروری 49-15 سال بوده است. مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، یک مطالعه مقطعی توصیفی است.1520 زن و مرد متأهل 49-15ساله از مراجعین به 62 مرکز، پایگاه بهداشتی درمانی و خانه بهداشت که به طور تصادفی انتخاب شدند، در این مطالعه شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه برنامه باروری و تاریخچه آن بود. پس از جمع¬آوری اطلاعات، داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل شد. متغیرهای کمی با استفاده از میانگین و انحراف معیار و متغیرهای کیفی با استفاده از تعداد (درصد) توصیف شدند. یافته‌ها: میانگین سن زنان پژوهش 3/7±4/32 و مردان 1/6±5/36 بوده است. همچنین سن اولین باروری در زنان 8/4±3/22 و در مردان 4/4± 28 گزارش شد. بیش از 90 درصد افراد پژوهش تعداد فرزندان ایده¬آل خود را در واقعیت دو و یا بیشتر گزارش کردند.50 درصد از افراد ابعاد خانواده خود را نکمیل کرده بودند همچنین50 درصد مابقی برنامه باروری در یک تا بیست سال آینده گزارش کردند. بیشترین روش پیشگیری مورد استفاده افراد پژوهش روش منقطع 5/35 درصد، کاندوم 4/27 درصد وآی¬یودی2/8 درصد بوده است. شیوع بارداری ناخواسته 43 درصد، شیوع سقط القایی 1/9 درصد بوده است. بیشترین علت بروز حاملگی ناخواسته استفاده از روش منقطع (6/49 درصد) گزارش شد. شیوع ناباروری کلی 4/12 درصد، 3 درصد نازایی اولیه، 4/9 درصد نازایی ثانویه گزارش شد. 3/4 درصد از افراد نابارور با استفاده ازروش کمک باروری لقاح آزمایشگاهی و 8/1 درصد از روش تخمک اهدایی جهت فرزندآوری بهره گرفتند. استنتاج: با توجه به افزایش شیوع بارداری ناخواسته، نیاز است مسئولین کشوری پس از آگاهی از وضعیت مدیریت باروری زنان و مردان متأهل کشور، برای برنامه‌ریزی در سطح کلان اقدام کنند. تصمیمات هوشمندانه¬ی مسئولین در خصوص راهکارهای مناسب در موارد سوء مدیریت باروری سالم، سبب ایجاد الگوی مناسب باروری خواهد شد. Fertility management includes having proper fertility programs, abortion and unintended pregnancy prevention and appropriate encounter with fertility problems. Fertility rates reduction or increase is a main consequence of not paying attention to fertility management. Little information is available on the fertility management status of the Iranian community. The aim of this study has been to investigate the status of fertility management in 15-49 years old men and women in their reproductive age. Materials and Methods:This descriptive cross-sectional study has been carried out among the research population of married women aged 15-50 years who were referred to health centers in the south of Tehran in 2017. 1520 married men and women from 62 centers and health centers, which randomly were selected among 109 centers, participated in this study. The research tools were demographic questionnaire, fertility program questionnaire and its history. After collecting data, they were analyzed using SPSS 20 software. Quantitative variables were described using mean and standard deviation and qualitative variables were determined using number (percentage). Results: The mean age of women was 32.4 ± 7.3 and 36.5 ± 6.1 years, respectively. The age of the first pregnancy was 22.3 ± 4.8 in women and 28.4 ± 4.8 in men. 90% of the population reported that the number of their ideal children were two or more, respectively. Moreover, more than 50% of people completed their family size, and 50% of individuals had one-year to twenty-years planning for their fertility. Furthermore, the prevalence of unintended pregnancy has been reported 43%. The prevalence of abortion has been 9.1%. The most commonly used preventive method was Withdrawal (35.5%), condom (27.4%) and IUD (2.8%). The most common cause of unplanned pregnancy was the use of Withdrawal (49.6%). The prevalence of infertility has been 12.4%, as the percentages of primary infertility and secondary infertility have been 3% and 9.4% respectively. 4.3% of infertility cases applied vitro fertilization and 1.8% of them used donated eggs for childbearing. Conclusion: Men and women's fertility management is an important factor in the natural growth of the population and ensures the physical and mental health of mothers and children. Given the increasing prevalence of unwanted pregnancy, national authorities need to plan for macro-level planning after the awareness of the fertility management situation of married women and men. Intelligent decisions about appropriate strategies for managing healthy fertility issues will create a suitable fertility pattern.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Fertility Management, Women and Men, Married, 15-50 Years Old, Tehran مدیریت باروری، زنان و مردان، متأهل، 49-15سال، تهران
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 13 Jan 2019 06:32
Last Modified: 13 Jan 2019 06:32
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4198

Actions (login required)

View Item View Item