بررسی برخی خصوصیات جمعیت شناختی و بالینی بیماران مراجعه کننده با مسمومیت قارچ های سمی به بیمارستان رازی قائمشهر از سال 1392 تا1396 Evaluation Demographic results (epidemiological) on poisoning with toxic mushroom referred to Razi Hospital in Qaemshahr from 2013 to 2017

اسداله پور کوتنایی, آیلین (2018) بررسی برخی خصوصیات جمعیت شناختی و بالینی بیماران مراجعه کننده با مسمومیت قارچ های سمی به بیمارستان رازی قائمشهر از سال 1392 تا1396 Evaluation Demographic results (epidemiological) on poisoning with toxic mushroom referred to Razi Hospital in Qaemshahr from 2013 to 2017. Doctoral thesis, دانشکدده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

زمینه و هدف: مسمومیت با قارچ های سمی طیف وسیعی از علائم را در بیماران ایجاد میکند بر اساس گونه قارچ از علائم گوارشی خفیف تا علائم نارسایی ارگان ها و مرگ را در بر میگیرد. هدف از این پژوهش، تعیین برآورد جامعی از میزان شیوع مسمومیت های قارچ های سمی مراجعه کنندگان به مرکز مسمومیت رازی قائمشهر است. مواد و روش: این مطالعه یک مطالعه توصیفی گذشته نگر است اطلاعات دموگرافیک بیماران شامل سن، جنس، دوره کمون، فصل مسمومیت، شغل و محل زندگی و یافته های بالینی ، یافته های آزمایشگاهی، پیش آگهی، طول مدت بستری و مداخلات و درمان ها ثبت شد . داده توسط نرم افزار آماری spss ورژن 18.0 آنالیز شد. نتایج: 65 بیمار مورد مطالعه دارای میانگین سنی 68/35 سال بوده است .حداقل سن مسمومیت 11 و حداکثر 75 سال مشاهده شد.از نظر جنسیت میزان فراوانی مردان و زنان یکسان و به میزان 49.23 % (32 نفر ) گزارش شده است. میانگین سنی مردان و زنان به ترتیب 93/35 و 43/35 و انحراف معیار ها به ترتیب 9/17 و 25/20 سال مشاهده می شود. ارتباط معناداری بین مسمومیت و جنسیت و سن مشاهده نمی گردد.(P>0.05) از 65 مورد مطالعه 63 مورد(4/96 % ) زیر 6 ساعت دوره کمون داشته و فقط 2 مورد (6/3 % ) دوره کمون بیش از 6 ساعت گزارش شده است. شایع ترین فصل مسمومیت با قارچ های سمی فصل بهار به میزان 7/60 % و سپس بعد از آن پاییز 15 مورد (6/28 % ) مشاهده می گردد. فصل زمستان با کمترین میزان 2 مورد (6/3 % ) و تابستان 4 مورد (1/7 %) مشاهده شده است. (sig=0/001 ) شایع ترین علایم بالینی که بیماران با مسمومیت با قارچ سمی ذکر میکرد تهوع و استفراغ با 86.5% و سپس درد شکم 51.2 و سپس اسهال با 16.1% و 2.6 درصد زردی را تجربه کردند. هیچ بیماری کاهش سطح هوشیاری نداشت. داده ها نشان می دهد که همگی بیماران بدون هیچ مشکل خاصی ترخیص شده اند. Evaluation Demographic results (epidemiological) on poisoning with toxic mushroom referred to Razi Hospital in Qaemshahr from 2013 to 2017 Background and aims: Poisoning with toxic mushroom causes a wide range of symptoms in patients, depending on the type of mushrooms, from mild gastrointestinal symptoms to symptoms of organ failure and death. The purpose of this study was to determine the investigation estimation of the prevalence of poisoning of toxic mushrooms to the Razi poisoning center in Qaemshahr. method and materials: Patients' demographic data included age, sex, incubation period, type of toxic mushroom, season of poisoning, location of poisoning. Occupation and place of life and clinical findings, laboratory findings, prognosis, duration of hospitalization, interventions and treatments were recorded. Data was analyzed by spss software version 18.0. Results: 65 patients with a mean age of 35.68 years were observed. The minimum age of poisoning was 11 and maximum age was 75 years. For gender, the prevalence of men and women was similar to 50%. The mean age of males and females is 35.93 and 35.43, respectively. There is no significant relationship between poisoning and gender and age (P> 0.05). Of the 65 cases studied, 63 cases (96.4%) were under 6 hours. Communicative period. Only two case (6.3%) had been reported in the munition period for more than 6 hours. The most common season of poisoning with poisonous fungi is 60.7% in the autumn and then 8 (28.6%) in winter. The spring season was observed with a minimum of 2 case (3.6%) and a summer of 4 cases (7.1%). (sig = 0/00) The data show that none of the patients with poisoning toxic fungi referred to the Razi Ghaemshahr poisoning center were admitted to the ICU nor had mechanical ventilation for them, and all of them have been discharged. On average, patients were admitted to 89.1 days. Conclusion: Considering the symptoms and the period of the incubation under 6 hours Most of the poisoning in our study, educating people to quickly bring patients into mushroom poisoning can significantly help the deaths of patients. Key worls; Epidemiology, Toxic mashroom, poisoning

Item Type: Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords: مسمومیت- قارچ سمی - اپیدمیولژی Epidemiology, Toxic mashroom, poisoning
Subjects: R Medicine > RB Pathology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 09 Jan 2019 05:30
Last Modified: 09 Jan 2019 05:30
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4148

Actions (login required)

View Item View Item