اندازه گیری سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به زگیل پوستی و مقایسه آن با گروه شاهد سالم Evaluation of serum zinc level in patients with cutaneous wart in comparison to healthy control group

خلیل نژاد, ایثار (2018) اندازه گیری سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به زگیل پوستی و مقایسه آن با گروه شاهد سالم Evaluation of serum zinc level in patients with cutaneous wart in comparison to healthy control group. Doctoral thesis, دانشکدده پزشکی.

Full text not available from this repository.

Abstract

Issue and Purpose: Papillomaviruses are a large group of DNA viruses that cause skin rash. Regarding the role of zinc in treating a wide range of skin diseases as well as its role in the immune system, we have been able to measure zinc levels in patients with skin cancer, in order to determine the possible role of this element in preventing and progressing wart We will examine the skin. Methods: The present study was a case-control study, divided into two groups: the first group included people with skin rash. The second group consisted of a healthy control group matched to the age group of the patients. Serum zinc level was measured in both groups. The severity of the illness was measured based on the number of wart (mild to 10 wart, moderate to twenty-wart, and severe group more than this). Results: In this study, the mean of zinc in patients with skin cancer was 82 and the control group was 65/65, which showed lower zinc level in the case group, but this difference was not significant. The mean age of the case group was 25.45 years. More than 60% of patients were female and single. 30% of warts were found in the hands and 30% of the legs of the patients as the most common sites. Conclusion: The results of this study indicate that the element is a vital factor in the development of warts and its treatment, although in this study only cutaneous warts were studied and the difference between zinc levels in the control and control groups was not significant, But various studies also confirm these results. Keywords: zinc, warts, skin rash, papillomavirus بیان مساله و هدف: پاپیلوما ویروسها یک گروه بزرگ از DNA ویروسها هستند که عامل ایجاد وارت پوستی هستند. با توجه به نقش روی در درمان طیف وسیعی از بیماری¬های پوستی و همچنین نقش آن در سیستم ایمنی، بر آن شدیم تا سطح روی را در بیماران مبتلا به زگیل پوستی اندازه گیری کنیم تا نقش احتمالی این عنصر در جلوگیری از ابتلا و پیشرفت وارت های پوستی را مورد بررسی قرار دهیم. روش کار: مطالعه حاضر به صورت مورد-شاهدی است که در نمونه ها به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول شامل افرادی است که مبتلا به وارت پوستی بودند. گروه دوم شامل گروه کنترل سالم بود که از لحاظ سنی جنسی با گروه بیماران همسان شده بودند. سطح سرمی زینک در هر دو گروه اندازه گیری شد. شدت بیماری بر اساس تعداد وارت (mild تا ده وارت، گروه moderate تا بیست وارت و گروه severe بیش از این) اندازه گیری می شد. نتایج: در این مطالعه میانگین میزان روی بیماران مبتلا به زگیل پوستی 82 و گروه شاهد 65/85 که میزان روی کمتر در گروه مورد را نشان می دهد اما این اختلاف معنی دار نبود. میانگین سنی گروه مورد 4/25 سال بود. بیش از 60 درصد بیماران زن و مجرد بودند. 30 درصد زگیل ها در دست ها و 30 درصد پاهای بیماران دیده شد به عنوان شایع ترین محل ها. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که عنصر روی یک عامل حیاتی در ایجاد زگیل و درمان آن می باشد، هرچند که در این مطالعه فقط زگیل های پوستی مورد مطالعه بود و تفاوت بین میزان روی در گروه کنترل و شاهد معنی دار نشد، اما مطالعات مختلف نیز این نتایج را تایید میکنند. کلمات کلیدی: روی، زگیل، وارت پوستی، پاپیلوما ویروس

Item Type: Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords: zinc, warts, skin rash, papillomavirus روی، زگیل، وارت پوستی، پاپیلوما ویروس
Subjects: R Medicine > RL Dermatology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 09 Jan 2019 05:31
Last Modified: 09 Jan 2019 05:31
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4145

Actions (login required)

View Item View Item