بررسی تاثیر آویشن استنشاقی بر وضعیت راه هوایی و میزان اشباع اکسیژن بیماران تحت تهویه مکانیکی The Effects of Thyme Inhalation Therapy on Airway Status and Oxygen Saturation of Patients under Mechanical Ventilation: A Randomized Clinical Trial

قهرمانی کوچک, آنناهیتا (2018) بررسی تاثیر آویشن استنشاقی بر وضعیت راه هوایی و میزان اشباع اکسیژن بیماران تحت تهویه مکانیکی The Effects of Thyme Inhalation Therapy on Airway Status and Oxygen Saturation of Patients under Mechanical Ventilation: A Randomized Clinical Trial. Masters thesis, دانشکده پرستاری.

Full text not available from this repository.

Abstract

Background and Objective: A wide range of intensive care patients on ventilator are at risk for pneumonia and atelectasis. It seems that thyme essential oil administered by nebulization is useful in preventing these complications. Therefore, the present study aimed to determine the effect of thyme inhalation therapy on airway status and oxygen saturation in patients under mechanical ventilation. Materials and methods: This randomized clinical trial was performed on 66 patients on ventilator in two groups. The experimental group received the thyme essential oil (4 drops of pure thyme essential oil with 10 mL distilled water) every 8 hours for 30 minutes in 3 days through a nebulizer. The control group received 10 mL distilled water every 8 hours for 30 minutes in 3 days through a nebulizer. A questionnaire collected information on socio-demographic characteristics and clinical parameters and a checklist was used to record variables related to airway status (weight, volume, and concentration of secretions; respiratory sounds; airway plateau pressure; and airway maximum pressure) and oxygen saturation. Result: The concentration of airway secretions in the experimental group was significantly lower than that of the control group (p=0.000, f=61.901). The mean airway maximum pressure was significantly decreased (p=0.000, f=17.315) and showed a significant difference in the mean oxygen saturation at 8 am and 10 am between the day before intervention and the first to third days after intervention in the experimental group (p=0.000, f=13.972). Conclusion: Thyme inhalation therapy diminishes the concentration of airway secretions through increasing the volume and reducing the weight of secretions, and decreases the airway maximum pressure through a decline in the stimulation of airway. It also facilitates the discharge of mucous membranes, improves gas exchange, and increases the oxygen saturation of patients under mechanical ventilation through direct stimulation of the mucosa, increasing the secretion of respiratory mucosa, and increasing the activity and movements of the respiratory tract cilia. Therefore, thyme inhalation therapy is recommended to improve the condition of respiratory tract in patients under mechanical ventilation. Keywords: thyme, nebulizer, Intensive Care, secretion concentration, oxygen saturation, mechanical ventilation سابقه و هدف: طیف وسیعی از بیماران در بخش های مراقبت های ویژه تحت تهویه مکانیکی قرار می گیرند و در معرض خطر پنومونی و آتلکتازي هستند. به نظر می رسد استفاده از نبولایزر حاوی آویشن در پیشگیری از این عوارض مفید می باشد لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آویشن استنشاقی بر وضعیت راه هوایی و میزان اشباع اکسیژن بیماران تحت تهویه مکانیکی طراحی و اجرا شد. مواد و روش ها: اين مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی می باشد که بر 66 بیمار تحت تهویه مکانیکی در 2 گروه انجام شد. گروه مداخله طی 3 روز، هر 8 ساعت به مدت 30 دقیقه از طریق نبولایزر اسانس آویشن دریافت کردند(4 قطره اسانس آویشن خالص با 10 سی سی آب مقطر). گروه شاهد طی 3 روز هر 8 ساعت به مدت 30 دقیقه از طریق نبولایزر 10 سی سی آب مقطر دریافت کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ثبت اطلاعات جمعیت شناختی و طبی نمونه ها و چک لیست ثبت اطلاعات متغیرهای وضعیت راه هوایی(وزن، حجم و غلظت ترشحات، صداهای تنفسی، فشار کفه و فشار حداکثر راه هوایی) و اشباع اکسیژن بود. جهت توصیف داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده شد. از آزمون های تی مستقل و تحلیل واریانس اندازه های تکراری، کوکران و کای دو استفاده شد. یافته ها: بر اساس آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه های تکراری غلظت ترشحات راه هوایی در گروه آزمون به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود(901/61 f= ، 000/0 p=)، میانگین فشار حداکثر راه هوایی در گروه آزمون به طور قابل توجهی کاهش یافت(315/17= f، 000/0 p=) و تفاوت معنی داری را در میانگین اشباع اکسیژن بیماران در ساعات 8 و 10 صبح بین روزهای قبل مداخله و اول تا سوم بعد از شروع مداخله در گروه آزمون نشان داد(972/13 = f، 000/0 p=). استنتاج: بر اساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد، استفاده از آویشن به شیوه استنشاقی با افزایش حجم ترشحات راه هوایی بیماران و کاهش وزن ترشحات راه هوایی موجب کاهش غلظت ترشحات راه هوایی می شود و با کاهش تحریکات راه هوایی موجب کاهش فشار حداکثر راه هوایی بیماران تحت تهویه مکانیکی می شود. همچنین با تحریک مستقیم مخاط، افزایش ترشح مخاط تنفسی و افزایش فعالیت و حرکات مژک های تنفسی موجب تسهیل تخلیه ترشحات مخاطی و بهبود تبادلات گازی و افزایش اشباع اکسیژن بیماران تحت تهویه مکانیکی می شود. لذا توصیه می شود از آویشن برای بهبودی وضعیت راه های تنفسی استفاده شود. واژه های کلیدی: آویشن، نبولایزر، مراقبت ویژه، غلظت ترشحات، اشباع اکسیژن، تهویه مکانیکی

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: آویشن، نبولایزر، مراقبت ویژه، غلظت ترشحات، اشباع اکسیژن، تهویه مکانیکی thyme, nebulizer, Intensive Care, secretion concentration, oxygen saturation, mechanical ventilation
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 09 Jan 2019 05:32
Last Modified: 09 Jan 2019 05:32
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4143

Actions (login required)

View Item View Item