بررسی اثرعصاره اتیل استاتی و هیدروالکلی گل و برگ های بنفشه معطر در کاهش قند خون و درد حاد (هایپرآلجزیا) و استرس اکسیداتیو در مغز موش های سوری دیابتی شده با آلوکسان A survey of effect of ethyl acetate and hydroalcoholic extract obtained from leaves and flowers of Viola odorata L. against Alloxan-induced hyperglycemia, Diabetic Hyperalgesia and Brain Oxidative Stress in mice

سعدین پور, امیر (2018) بررسی اثرعصاره اتیل استاتی و هیدروالکلی گل و برگ های بنفشه معطر در کاهش قند خون و درد حاد (هایپرآلجزیا) و استرس اکسیداتیو در مغز موش های سوری دیابتی شده با آلوکسان A survey of effect of ethyl acetate and hydroalcoholic extract obtained from leaves and flowers of Viola odorata L. against Alloxan-induced hyperglycemia, Diabetic Hyperalgesia and Brain Oxidative Stress in mice. Doctoral thesis, دانشکده داروسازی.

Full text not available from this repository.

Abstract

Abstract Introduction: oxidative stress may help prevent diabetic neuropathy. Therefore, we first examined the effectiveness of hydroalcoholic extract of sweet violet leaves on reducing the complications of neuropathic pain in diabetic patients using the neuropathic pain model and oxidative stress induced by alloxan induced diabetes in mice. Materials and Methods :animals were divided into 11 groups of each group containing 5 rats. Group1 control, group2 diabetic rats, group 3and4 diabetic rats +2different doses (200 and 400mg/kg mouse weight), ethyl acetate extract of sweet violet leaf, group 5and6 diabetic rats + 2 doses Different hydroalcoholic extracts of sweet violet leaves, Group 7and8 Diabetic rats+2different doses (200and 400mg/kg mouse weight) Ethyl acetate extracts of sweet violet flower, group 9and10 diabetic rats +2different doses of hydroalcoholic extract of sweet violet flower and a group of metformin The duration of giving herbs and herbal extracts was 4weeks after the confirmation of diabetic rats and orally each day. In the pain test, we had a positive control group receiving morphine one hour before the pain test. After 6 weeks, animal pain tests were performed and animals were then killed and their brains were examined for oxidative stress parameters. Results: The GSH and SOD factors decreased in the control group (diabetic group) but the ethyl acetate and hydroalcoholic extracts of flower and violet leaves increased significantly in these two enzymes. Also, in the control group, the amount of MDA and increased carbonyl protein In this regard, the extract also can significantly reduce these two factors. Also, in the HOT PLATE test, the extract has been able to reduce the painful time and reduce blood glucose levels. Discussion and Conclusion: The results of this study showed that in different doses of ethyl acetate and hydroalcoholic extract of flower and violet leaves, the antioxidant effects of this extract on the oxidative stress caused by diabetes, decreased blood glucose and decreased peripheral neuropathy were observed. It can be used for its purified active ingredient. Key words: diabetes, acute pain, brain, oxidative stress, aromatic violets مقدمه: مجموعه ای از بیماری های متابولیک که همراه با افزایش قند خون سبب بروز دیابت می گردند که این تغییرات در اثر عدم ترشح انسولین یا نقص و ناکارآمدی در گیرنده های انسولین در سلول پدید می آید.عدم کنترل صحیح قند خون در افراد دیابتی منجر به عوارض شدیدی مثل نوروپاتی، رتینوپاتی و نفروپاتی می شود. نوروپاتی دیابتی به صورت شرایط مختلفی از درد مانند افزایش حساسیت به درد (hyperalgesia ) دیده می شود چندین مطالعه پیشنهاد داده است که استرس اکسیداتیو ممکن است یکی از مهم ترین مسیرهای ایجاد نوروپاتی دیابتی باشد. کاهش استرس اکسیداتیو ممکن است باعث مهار نوروپاتی دیابتی می شود. بنابراین ما برای اولین بار به بررسی اثربخشی عصاره هیدروالکلی برگ های گیاه بنفشه شیرین در کاهش عوارض درد نوروپاتیک بیماری دیابتیک با استفاده از مدل درد نوروپاتیک و استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت ایجاد شده توسط آلوکسان در موش سوری می پردازیم. مواد و روش کار: پس از تایید دیابتی شدن موش ها و تعیین دوز موثر عصاره بنفشه شیرین، حیوانات به 11 گروه هر گروه حاوی 5 راس موش تقسیم شدند. گروه اول کنترل، گروه دوم موش های دیابتی، گروه سوم و چهارم موش های دیابتی + 2 دوز مختلف(200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش) عصاره اتیل استاتی برگ گیاه بنفشه شیرین ، گروه پنجم و ششم موش های دیابتی + 2 دوز مختلف عصاره هیدروالکلی برگ گیاه بنفشه شیرین ،گروه هفتم وهشتم موش های دیابتی + 2 دوز مختلف(200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش) عصاره اتیل استاتی گل گیاه بنفشه شیرین ،گروه نهم ودهم موش های دیابتی + 2 دوز مختلف عصاره هیدروالکلی گل گیاه بنفشه شیرین و یک گروه مت فورمین است که مدت زمان دادن عصاره های گیاه و دارو 4 هفته و پس از تایید دیابتی شدن موش ها و به صورت خوراکی و هر روز بود و در تست درد یک گروه کنترل مثبت داشتیم که مورفین را یک ساعت قبل از تست درد دریافت کردند. بعد از 6 هفته تست های درد روی حیوان انجام شد و بعد از آن حیوانات کشته شدند و مغز آن ها جهت بررسی پارامترهای استرس اکسیداتیو مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در گروه کنترل (گروه دیابتی ) فاکتور های GSH و SOD کاهش یافته بود اما عصاره اتیل استاتی و هیدرو الکلی گل و برگ بنفشه معطر سبب افزایش معنی دار این دو آنزیم شده بود همچنین در گروه کنترل میزان MDA و پروتئین کربونیل افزایش یافته بود که در این رابطه نیز عصاره توانسته سبب کاهش معنا دار این دو فاکتور نیز بشود همچنین در تست Hot Plate عصاره توانسته زمان باسخ گویی به درد را کاهش داده و همچنین میزان قند خون را کم کنند. بحث ونتیجگیری: نتایج حاصل از مطالعه انجام شده، در دوزهای مختلف عصاره اتیل استاتی و هیدروالکلی گل و برگ گیاه بنفشه معطر ، نشان دهنده اثرات آنتی اکسیدانتی موثر عصاره مذکور بر روی استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت ،کاهش قند خون و کاهش نوروپاتی محیطی میباشد و می توان از ماده موثره خالص شده آن برای این منظور استفاده نمود. کلید واژه ها :دیابت ، درد حاد ، مغز، استرس اکسیداتیو، بنفشه معطر

Item Type: Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords: diabetes, acute pain, brain, oxidative stress, aromatic violets
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 09 Jan 2019 06:16
Last Modified: 09 Jan 2019 06:16
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4133

Actions (login required)

View Item View Item