بررسي تاثیر ضد ميکروبي فرم نانوامولسيون اسانس حاصل از اندام هوايي گياه مرزنجوش (Origanum vulgare L.) Antimicrobial effect of nanoemulsion of essential oil obtained from aerial parts of Origanum vulgare L.

بابایی, امیر حسین (2018) بررسي تاثیر ضد ميکروبي فرم نانوامولسيون اسانس حاصل از اندام هوايي گياه مرزنجوش (Origanum vulgare L.) Antimicrobial effect of nanoemulsion of essential oil obtained from aerial parts of Origanum vulgare L. Doctoral thesis, دانشکده داروسازی.

Full text not available from this repository.

Abstract

Abstract Background and purpose: Infectious diseases have always encountered humans and many efforts have been made to treat and control them. Due to the failures of using chemical drugs and emergence of resistant microorganisms, human has begun to produce herbal medicinal products so that, these products can play a significant role in reducing resistance to chemical drugs. Many studies have shown the antimicrobial effects of essential oils of various species of Origanum. The use of essential oils is difficult due to physico-chemical instabilities. The use of nanoemulsions is a way to minimize these undesirable properties. Materials and methods: After collecting and identifying the plant, essential oil extraction was carried out by use of hydro-distillation method in a Clevenger-type apparatus. The essential oil was analyzed by using the GC / MS. The nanoemulsion of essential oil was made with high energy and low energy methods using the surfactants of Tween 80, Tween 20 and Span 80 with different ratios of surfactants to the oily phase (SOR). Then particle size, particle dispersion index (PDI), zeta potential and stability of formulation were investigated. Antimicrobial properties of nanoemulsion were evaluated in comparison with conventional emulsions against 5 bacteria and 2 fungi based on well diffusion and serial dilutions method. Zone of inhibition and value of MIC and MLC were determined. Results: The major components of essential oil were Thymol (7%) and Carvacrol (78%). The use of Tween 80 as surfactant with SOR 3:1 showed the most suitable particle size and PDI, which was 60 ± 12 nm and 0.166 ± 0.05 respectively. Antimicrobial properties of nanoemulsion in comparison with conventional emulsion showed better results in some microbial tests. Conclusion: According to the findings, nanoemulsion of Origanum Vulgare essential oil can be used as an antimicrobial agent in food and pharmaceutical industries. Keywords: nanoemulsion, antimicrobial activity, essential oil, Origanum Vulgare مقدمه: بیماری های عفونی همواره گریبان گیر انسان بوده و تلاش های زیادی جهت درمان و کنترل آن ها صورت گرفته است. در پی ناكامی های استفاده از داروهای شیمیایی و ظهور سویه های مقاوم، بشر اقدام به تولید فرآورده های دارویی با منشا گیاهی نموده است تا شاید این فراورده ها بتوانند در کاهش مقاومت به داروهای شیمیایی نقش قابل توجهی داشته باشند. مطالعات فراوانی اثرات ضد میکروبی اسانس گونه های مختلف مرزنجوش را نشان داده اند. مصرف اسانس ها به دلیل ناپایداری های فیزیکوشیمیایی با دشواری هایی همراه است.روش هایی که برای به حداقل رساندن این ویژگی های نامطلوب به کار میرود استفاده از نانوامولسیون ها است. مواد و روش ها: پس از جمع آوری و شناسایی گیاه عمل اسانس گیری با دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب انجام شد. اسانس حاصل با استفاده از دستگاه GC/MS آنالیز و ترکیبات عمده شناسایی گردید. در ادامه نانوامولسیون اسانس مرزنجوش با استفاده از سورفاکتانت های تویین 80، تویین 20 و اسپان 80 با نسبت های مختلف سورفاکتانت به فاز روغنی با 2 روش پرانرژی امواج فراصوت و کم انرژی ساخته شد. سپس اندازه ذره ای، شاخص پراکندگی ذرات، پتانسیل زتا و پایداری فرمولاسیون ها بررسی شد. خواص ضد میکروبی نانوامولسیون در قیاس با امولسیون سنتی بر روی 5 باکتری و 2 قارچ بر اساس تست های انتشار در چاهک و رقت سریالی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین حداقل غلظت مهاری (MIC) و کشندگی (MLC) تعیین گردید. نتایج و بحث: عمده ترکیبات اسانس، کارواکرول (78%) و تیمول (7%) شناسایی گردید. استفاده از تویین 80 به عنوان سورفاکتانت با SOR 3:1 در هر دو روش ساخت نانوامولسیون، اندازه ذره ای و شاخص پراکندگی کوچکتری از خود نشان داد که به ترتیب 12±60 نانومتر و 05/0±166/0 گزارش شد. بررسی خواص ضد میکروبی فرم نانوامولسیون در مقایسه با امولسیون سنتی در بعضی از تست های میکروبی نتایج بهتری از خود نشان داد.   نتیجه گیری: بر اساس یافته ها از نانوامولسیون اسانس مرزنجوش می توان به عنوان عامل ضد میکروبی موثر در صنایع غذایی و دارویی بهره گرفت. کلمات کلیدی: مرزنجوش، نانوامولسیون، ضد میکروبی، اسانس، GC/MS

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: دکترای داروسازی
Uncontrolled Keywords: : nanoemulsion, antimicrobial activity, essential oil, Origanum Vulgare مرزنجوش، نانوامولسیون، ضد میکروبی، اسانس، GC/MS
Subjects: R Medicine > RS Pharmacy and materia medica
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@mazums.ac.ir
Date Deposited: 07 Jan 2019 10:51
Last Modified: 20 Feb 2019 09:24
URI: http://eprints.mazums.ac.ir/id/eprint/4132

Actions (login required)

View Item View Item